e mërkurë, 25 gusht 2010

Tema:"Mbahuni Xhematit (bashkëjetesës)"

Xhelal ef. Xhemaili
Tema: Mbahuni xhematit (bashkëjetesës)

Falënderimi i takon Krijuesit të Madhërishëm,Krijuesit të botërave,Allahut xh.sh.Salavati dhe selami qoftë mbi Pejgamberin s.a.v.s.mbi familjen e tij fisnike,mbi shokët e tij të zgjedhur si dhe mbi të gjithë ata që e ndjekën dhe do ta ndjekin rrugën e pejgamberit deri në ditën e gjykimit.Allahu xh.sh. qoftë i kënaqur me ne dhe me ata.
Vëllezër të nderuar! Allahu xh.sh. në suren El-Huxhurat ajeti 13 thotë: “O ju njerëz, vërtetë Ne ju krijuam juve prej një mashkulli dhe një femre, ju bëmë popuj e fise që të njiheni ndërmjet vete, e s’ka dyshim se te All-llahu më i ndershmi ndër ju është ai që më tepër është ruajtur (këqijat) e All-llahu është i dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë”.(Huxhurat-13).
Vëllezër besimtarë! Ajeti që e përmendëm Allahu na tregon qartë dhe thotë se Ai na ka krijuar në fise (kabile) popuj,edhe pse ka pasur mundësi të na bënte nji popull,na ka krijuar me gjuhë dhe me ngjyra të ndryshme.
Termi-fjala Kur’anore Li-tearefu-të njiheni,na urdhëron të njihen popujt në mes njëri tjetrit.
1)Disa arab,disa turk,disa afrikan,disa shqiptar e boshnjak edhe shumë të tjerë.
Kështu në këtë drejtim kemi ajete tjera kur’anore ku Allahu xh.sh. thotë:
“Ndihmohuni mes vete me të mira dhe në të mbara,e mosni në mëkate e armiqësi.Kini dro dënimit të All-llahut,se me të vërtetë All-llahu është ndëshkues i fortë”.
Ky ajet kur’anor na urdhëron pak ma ndryshe,që ne të njihemi dhe të ndihmohemi,port ë ndihmohemi në të mira dhe në të mbara.
Të mundohemi të bëjmë mire pa marrë parasysh se kush është ai tjetri.
Për shembull,të gjithë së bashku duhet të luftojm:
1)Kundër drogës,2)Kundër alkooolit,3)Kundër shoqërrisë së keqe,4)Kundër zënkave-mospajtimeve në mes vëllaznive musliman etj.
Xhemat të nderuar! Duhet të gjithë ta dijmë se termi për bashkëjetesë për unitet ka dal nga Kur’ani a.m.ku Allahu xh.sh. thotë u krijova në fise e kabile që të njiheni në mes veti.
Në lidhje me këtë ja se cka na thotë Allahu xh.sh. në suren Hudë,ajeti 118:
“Sikur të dëshironte Zoti yt, do t’i bënte njerëzit të një feje (por nuk dëshiroi, ai e di pse). Ata vazhdimisht janë në kundërshtime (mes vete)”.(Hudë-118).


“Përveç atij që mëshiroi Zoti yt. Po për këtë edhe i krijoi ata. Fjala e Zotit tënd: “Gjithsesi do ta mbushë xhehennemin me të gjithë exhinët dhe njerëzit”, ka marrë fund (është plotësuar)”.(Hudë-119).
Ky ajet na tregon qartë se sikur të dëshironte Allahu xh.sh. do të na krijonte një popull të një feje.Por Ai Allahu e bëri këtë sepse Ai e dinte se kjo është më së miri që njerzit të jenë të gjuhëve të ndryshme të ngjyrave të ndryshme të kontinenteve të ndryshme e kështu me rradhë.
Por cka është me rëndësi na dha mundësin që të njihemi të komunikojmë njëri me tjetrin të bashkëjetojmë,të përparojmë,ti bëjmë mirë dhe të ndihmojmë njëri tjetrin.
Pejgamberi a.s. na bie shembullin dhe thotë: ”Se besimtarët janë si një trup,në dashuri,butësi dhe mëshirë.Si ti dhembë nji pjesë e trupit,atij krejt trupi i ka dhimbje temperaturë dhe pagjumësi”.
Poashtu thotë: Muhamedi a.s.:”Besimtarë i vërtet është ai nga gjuha dhe dora e të cilit janë të mbrojtur dhe të shpëtuar besimtarët tjerë.”
Pejgamberi a.s.sapo ariti në Medine pasi që u shpërngul gjënë e parë,të cilën e bëri ishte bashkimi dhe vëllazërrimi në mes muslimanëve,por edhe mos hidhërimi dhe mos prekja e të tjerëve që nuk ishin musliman.Sepse siq thotë Kur’ani a.m. “Në fe nuk ka dhunë”.
Dhe Pejgamberi a.s. u tha: “O ju njerëz jepni selam në mes vete,bashkohuni (I urdhëroi mu atëherë kur fiset Evsi dhe Hazrexhi ishin të hidhëruar),vizitoni e ndihmoni të afërmit,pajtoheni dhe bashkëjetoni.Falni namaz natën kur tjerët flejnë që të hyni në xhennet me selam dhe paqe”.
Vëllezër! Kur’ani a.m.na bie shumë shembuj të këtillë se si duhet të sillet nji musliman,se si duhet të bisedoj dhe si duhet të bashkëjetoj.
Allahu xh.sh. në suren Huxhurat ajeti 10,thotë:
“ S’ka dyshim se besimtarët janë vëllezër, pra bëni pajtim ndërmjet vëllezërve tuaj dhe keni frikë All-llahun, që të jeni të mëshiruar (nga Zoti)”.
Vëllezër besimtarë! Sipas ajetit Kur’anor të gjithë besimtarët janë vëllezër.Nuk guxojmë të bëjmë ndarje ose dikuj padrejtësi,ta ofendojmë,ta nëncmojmë ose ta shajmë,por duhet ti bashkojmë,ti afrojmë e ti pajtojmë.
Pejgamberi a.s. ka thënë: “Përcarja në mes dy vetave është halika. I thanë cka është halika,o i Dërguari i Allahut? Ai tha: “Nuk është halika ti nxirrni flokët,por halika është ta shkatërroni fenë”.
Kjo na tregon se aty ku ka përcarje nuk ka përparim.Pra nuk mund të përparojmë deri sa nuk bashkohemi.Po nëse përparojmë e pasurohemi duke qenë të hidhëruar dhe derisa ia kemi kthyer shpinën njëri-tjetrit,mund të ndodh vetëm shkatërrim e përcarje,e më në fundë të na sundojnë të tjerët.
Gjë edhe të cilën e bëjnë të tjerët me ne dhe thonë: “Përcaj e sundo”.
Vëllezër besimtarë! Kur dëgjojmë fjalën xhami,duhet ta kemi të qartë se bëhet fjalë për vendin e shenjtë i cili i mbledh i tubon dhe i afron njerëzit,me qëllim të faljes së namazit,ndëgjimit të derseve,lutjeve tjera dhe bashkëpunim të xhematit.
Pejgamberi a.s.në hadithin e tijë thotë: "Mbahuni xhema'atit,sepse ujku e ha delen e cila ndahet nga kopeja".
Me këtë hadithë pejgamberi na e bën të qartë dhe na e tërheq vërejtjen çfarë d.m.th. ruajtja e xhematit,cfar dmth.rruajtja e unitet islam.
Mirëpo për fat të keq! Në vend të bashkimit dhe tolerancës së ndërsjelltë,apo ndihmesës së ndërsjellë,xhema'atet tona nëpërgjithësi jo edhe rrallë bëhet arenë-vendë i zënkave-mosmarrveshjeve dhe konfrontimeve të ashpëra,jo unitetit dhe urrejtjes.
Vëllezër! Sikur nuk na mjafton apo edhe nuk e kemi të qartë se çfarë kemi përjetuar edhe ende po përjetojmë na nga "aleatët tanë" të cilët na mashtrojnë dhe na fusin në zënka neve ndërmjet muslimanëve e cila na kushtoi neve shumë edhe ate me mijëra njerëz të vdekur,(Si në Irak,Afganistan-Pakistan,Palestin).
Për fat të keq! Na edhe më tej me plot vetëdije zihemi dhe konfrontohemi në mes veti.
Allahu Fuqiplot duke na e dashur të mirën dhe prosperitetin tonë na urdhëron direkt0δ me ajetin 103-të sures Ali-Imran dhe thotë:
"Dhe kapuni që të gjithë ju për litarin (fenë dhe Kur'anin) e All-llahut, e mos u përçani ..." (Ali Imran, 103)
"E mos u bëni si ata që u ndanë dhe u përçanë pasi u patën zbritur argumentet.Ata do të pësojnë një dënim të madh." (Ali Imran, 105)
Myslimani duhet të jetë krenar në atë që t'i bashkojë njerëzit duke forcuar dashurinë dhe solidaritetin vëllazëror, e jo me kontributin e tij me përçarë xhema'atin dhe bashkësinë,sepse ky është kob i cili nuk arsyetohet me asgjë dhe pas këtij kobi qëndrojnë vetëm qëllimet e këqija e kurrsesi qëllimet e mira dhe të sinqerta.
Muhammedi s.a.v.s. urdhëroi që të rrënohet Xhamia e njohur Mesxhidu Dirar, sepse ishte e ngritur me qëllim të nxitjes së urrejtjes dhe jo unitetit,ndarjes dhe përçarjes së xhema'atit.
Ky është një mesazh i qartë për gjithë myslimanët deri në ditën e Gjykimit çfarë do të thotë mbjellja e jo unitetit dhe përçarjes në xhema'at dhe më gjërë.
I lutemi Allahut të madhërishëm që të na bëj prej atyre që të kontribuojmë në ngritjen,forcimin dhe ruajtjen e xhema'atit,e jo prej atyre që përcajnë,që e rrënojnë dhe bëjnë shkatërimin.
O Allah i Plotmëshirshëm,na udhëzo neve në rrugën Tënde të drejtë,forco unitetin tonë,na fal mëkatet tona dhe na fut në Xhennet me mëshirën Tënde të pa kufishme.Amin.

Nuk ka komente: