e shtunë, 1 nëntor 2008

Xhelal ef. Xhemaili:"Haxhi kushti i pestë i islamit"- II


Haxhi kushti i pestë i islamit-II
Hutbe: Nga Xhelal ef. Xhemaili
Në radhë të parë i falemend. Allahut xh.sh. Krijuesit të Gjithësisë,shpëtimi dhe paqa e Allahut xh.sh.qoftë mbi të dërguarin e fundit Muhammedin s.a.v.s. i cili është vula e të gjithë pejgamberëve,gjithashtu shpëtimi dhe paqa e Allahut xh.sh qoftë mbi familjen e tijë të pastër dhe mbi shokët e tijë të zgjedhur,si dhe mbi të gjithë ata që e ndjekën dhe do ta ndjekin rrugën e pejgamberit s.a.v.s.deri në ditën e gjykimit.Allahu xh.sh qoftë i kënaqur me ne dhe me ata.
Vëllezër besimtarë! Allahu xh.sh. në ajetin 197 të sures El_Bekare thotë: “ Haxhi është në muajtë e caktuar e kush e bën (ia fillon të zbatojë) haxhin në këta muaj, nuk duhet afruar gruas, nuk bën të merr nëpër këmbë dispozitat e sheriatit, as nuk duhet shkaktuar grindje. All-llahu di për atë që e punoni nga e mira. Dhe përgatituni me furnizim (për rrugë), e furnizimi më i mirë është devotshmëria, e ju të zotët e mendjes keni dronë Time.(El-Bekare,197)
Vëllezër besimtarë! Na si musliman të vërtet në radhë të parë duhet të besojmë bindshëm në Allahun xh.sh.Ate ta adhurojmë bindshëm dhe Ate ta kujtojm me dhikër sa ma shumë dhe sa ma shpesh,dhe mos i marim nëpër këmbë dispozitat e sheriatit.E kemi për borxh Allahut ti falemenderohemi në çdo moment për të gjitha begatit dhe të mirat që Ai neve na i dhuroi.
Vëllezër besimtarë! Na e kemi për obligim që ti plotësojmë të gjitha kushtet e islamit që lipen nga ne,si ato të imanit-besimit gjithashtu edhe kushtet e islamit dhe të gjitha ibadetet që lipen nga ne.Por çka është edhe më me rëndësi se nëse ne i plotësojmë këto kushte dhe vendosim për të shku në haxh për vizit Qaben atje këto ibadetet tona vlersohen edhe shumë më tepër.Këtë e vërteton vet pejgamberi s.a.v.s. në hadithin e tijë ku thotë: “ Namazi që falet në Qabe e ka vlerën sa njiqindë mijë namaze jashta saj.Poashtu namazi që falet në xhamin time në Medine e ka vlerën sa me falë një mijë namaze jashta sajë,ndërsa namazi që falet në Mesxhidi-Aksa në Jerusalem e ka vlerën sa pesqind namaze të kryera jashta saj”.
Vëllezër besimtarë! Nga ky hadith i pejgamberit qartë shifet se çfar vlere ka ibadeti që kryhet në vendet e shenjta e sidomos në Qabe.
Ai njeri i cili vendosën për të shku në haxh,sipas mundësis ai duhet të ju përballoje të gjitha mundimeve dhe vështirësive,por duhet të jetë edhe materijalisht mirë i pregatitur,( të ket të holla aq sa ka nevojë për të shku për të bë harxhime,dhe për tu kthye në shtëpi,dhe njëkohësisht familjes së vet duhet tia siguroj të gjitha harxhimet materijale deri sa ai të kthehet nga haxhi).
Shtrohet pyetja ? Cfar është qëllimi dhe esenca e haxhit,çka na mëson dhe çfar dobie ka haxhiu nga haxhi?
Pik së pari haxhi është udhëtim shpirtëror,dhe ibadeti i vetëm i cili le gjurmë më të mira dhe më të çmueshme në shpirtin e muslimanit.Haxhi trupin dhe shpirtin e njeriut e mbushën përplot dhikre-të përmendurit e Allahut dhe haxhi e bën që njeriu sa ma lehtë ti pranoje urdhërat e Allahut,dhe ato njëkohsisht ti praktikoje në jetën e tij të përditshme.

Pejgamberi s.a.v.s.në një hadithë thotë:"Shperblimi i personit të cilit i pranohet Haxhi është Xheneti."

Sipas hadithit të pejgamberit s.a.v.s. kuptojmë se nëse dëshirojm që ta e fitojmë xhennetin atëhere duhet të mundohemi që haxhi ynë të kryhet krejtësisht në rregullë dhe pa gabime (dhe të shkohet me pasuri të fituar hallall),nëse dëshirojmë të pastrohemi nga gjynahet dhe të kthehemi në shtëpi me nji haxh MEBRUR-haxh të pranuar tek Allaht xh.sh.
Vllezër besimtarë! Këtë e themi nga fakti se ka disa njerëz që jetojnë në mjediset tona dhe shkojnë në haxh të ngarkuar me plot gjunahe dhe aspak nuk turpërohen dhe nuk mbërziten aspak,kurse gjuha e tyre nuk largohet nga sharjet e ndryshme,gjithashtu gjuha e tyre nuk ndalet nga gibeti,gjuha e tyre gjithnji miret me iftira dhe me shpifje të ndryshme,dhe xhepi i tyre është përplot i mbushur me pasuri të fituar haram.Ata nuk e kanë bë aspak hesap se si e kanë fituar pasurin e tyre se vëllaut të vet,fqiut ose jetimit ia kan ngrënë pasurin dhe nuk e kanë bë hesap se ia ka lëvru mexhen dhe ia kanë lëvizur hudutin e arës.Kjo te ne po ndodhë shumë si shpeshë,O vëllezër të dashur.
Kësaj pune të shëmtuar dhe të pistë duhet na shqiptarët muslimanë ti largohemi dhe ti themi stop njëher e përgjithmonë,sepse nëse nuk largohemi nga kjo punë e ndytë atëhere bëhemi shokë të shejtanit të mallkuar.Dhe këtë dënim do ta paguajm në ditën e gjykimit kur do të dalim të japim përgjegjsi para Allahut xh.sh.
Dhe vëllezër besimtarë! Ky lloj i haxhive e kryen haxhin vetëm formalisht-për rija e jo në emër të Allahut.Ata këtë e bëjnë për rija vetëm e vetëm që të ju ndëgjohet emri haxhi.E njerëzve të këtillë nuk mundë të ju falen gjynahet.Këtyre lloj nerzive nuk ju bie ndërmend se kanë shku ti bëjnë zijaret vendet e shenjta,Bejtullahin-Qaben,xhamin e pejgamberit,d.m.th. vendin ku ka lindur pejgamberi s.a.v.s.vendin ku ka zbrit Kur-ani a.m.,vendin ku ka jetu dhe ku ka thirë në islam i dashmi jonë.
Prandaj Vllezër! Secili haxhi që vendosën të shkoje ta bëje zijaret Qaben,ai duhet një gjë ta ketë të qartë në mendjen e tijë para se me u nisë në këtë udhëtim të madhë shpirtërorë të ju paraqitet dhe të ju drejtohet njerëzve që ai mesiguri e dinë se kujt i ka hakk dhe borxh,(pa mar parasysh çfar hakki)të ju kërkon hallallëk.Sepse vëllezër haxhi i tijë asnjiherë nuk mundë të pranohet te Allahu xh.sh.nëse atij nuk ia falën borxhin njeriu të cilit i ka borxh.

Vëllezër besimtarë! Ne për fate të keq nuk kemi patur mundësi të e shohim pejgamberin s.a.v.s. të gjallë sepse ashtu deshi Allahu xh.sh.dhe se ai jetoi diku 1429 vite para nesh,por prap se prap ne jemi ummeti i tijë më i zgjedhuri prej se është krijuar bota.Por edhe pse ne nuk e kemi parë ate,ne kemi mundësi të shkojmë në haxh në këtë udhëtim shpirtërorë dhe ti vizitojmë të gjitha vendet ku pejgamberi s.a.v.s. lindi,ku jetoi dhe ku ai thiri në islam.Kemi rastin të vizitojmë xhamin e tijë më të bukur në qytetin Medine dhe në mbarë botën dhe gjithashtu kemi mundësin me e vizitue varin e tijë ku ai është i vorrosur.
Pejgamberi ynë i dashur Muhammedi s.a.v.s.në një hadithë thotë: „ Kush e kryen haxhin dhe e viziton varrin tim do të konsiderohet sikur të më kishte vizituar deri sa të isha gjallë“.
Nëqoftë se edhe ne dëshirojm ta arijmë këtë shkallë të shpërblimit të madhë,atëhere pra duhet të shkojmë në haxh ta kryejmë këtë farzë dhe ta vizitojm varin e të dashurit tonë.
Vëllezër besimtarë! Siç thamë edhe në xhumanë e kaluar haxhi është kongres-i madhë-islamik,i cili tubon me miliona musliman nga mbarë bota,nga vende të ndryshme dhe i cili i thirën muslimanët të bashkohen në mendimet e tyre,të bashkëpunojnë,ta ndërtojnë një rrugë të përbashkët,dhe ta ndihmojnë njëri tjetrin,e jo të përçahen.Nëpërmjet haxhit njerëzit e mësojnë çka është drejtësia dhe barazia e vërtetë,të gjithë iu përulen farzeve të Allahut Fuqiplot,të gjithë i largojnë teshat që i mbajnë për çdo ditë dhe në vendë të tyre i veshin thjeshtë ihramet.Dhe me kët aktë tregohet se të gjithë janë të barabart,s'ka dallim kombi apo të ndonjë race-ngjyre,dhe të gjithë veshen njëllojë me të bardha.
Vllezër besimtarë! Ata të cilët janë bë nijetli që të shkojnë në haxh,inshaallah Allahu këtë nijet të mirë ua pranon dhe ua bën kabull,dhe dhashtë Zoti shkojnë mirë dhe kthehen mirë me nji haxh mebrur-të pranuar te Allahu xh.sh.
Dhe në fundë të hutbes e lusim Allahun xh.sh.që në këta ditë të bekuara të falë rahmet mbi neve,mbi familjet tona islame,dhe e lusëm Allahun xh.sh.që të na udhëzoj në rrugë të drejt.Amin.

Nuk ka komente: