e diel, 26 tetor 2008

Xhelal ef. Xhemaili:"Haxhi kushti i pestë i islamit"- I


Haxhi kushti i pestë i islamit- I
Hutbe: Nga Xhelal ef. Xhemaili
Falënderimi qoftë për Allahun,Krijuesin e botërave.Shpëtimi dhe paqa qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin s.a.v.s. gjithashtu mbi familjen e tijë fisnike,mbi shokët e tijë të zgjedhur si dhe mbi të gjithë ata që e ndjekën rrugën e pejgamberit s.a.v.s. dhe do ta ndjekin deri në ditën e gjykimit.Allahu xh.sh. qoftë i kënaqur me ne dhe me ata.
Vëllezër besimtarë! Dita ditës po na ofrohet koha-muaji në të cilin kryhet kushti i pestë i islamit haxhi.
Haxhi është farz dhe është njëri nga pesë kushtet e Islamit,i cili është krejtësishtë i barabartë me kushtet tjera të islamit.Këtë e dëshmon Kur’ani Famëlartë,gjithashtu e vërtetojnë edhe shumë hadithe të pejgamberit s.a.v.s.,si dhe konsensusi i dijetarëve islamë.
Allahu i Madhëruar në ajetin 97 të sures Ali Imran thotë: “Aty ka shenja të qarta: vendi i Ibrahimit,dhe kush hyjn në te,ai është i sigurt.Për hir të Allahut,vizita e shtëpisë (Qabes) është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi tek ajo,e kush nuk e beson; Allahu nuk është i nevojshëm për (ibadetin që bëjnë) njerëzit”.(Ali Imran 97).
Këtë e vërteton edhe hadithi i njohur i pejgamberit s.a.v.s. ku thotë: “Islami është ngritur mbi pesë shtylla: shqiptimi i shehadetit, falja e namazit, dhënia e zekatit, agjërimi i Ramazanit dhe shkuarja në haxh kush ka mundësi”.(Buhariu dhe Muslimi).
Haxhi është farz për myslimanin një herë në jetë,dhe është bërë obligim në vitin e nëntë të hixhretit.
Pejgamberi s.a.v.s. njëher u drejtua disa njerëzve dhe u tha: “O ju njerëz! U është bërë obligim haxhi,kryejeni atë. Një njëri i tha: a për çdo vit? Sikur të thosha po, do t’u obligohet dhe nuk do të mundnit ta kryenit”.( Muslimi). Mëtutje vazhdoi pejgamberi s.a.v.s. duke thënë: “Haxhi është obligim një herë,e nëse dikush shton, ai është vullnetar”. (Ahmedi, Ebu Davudi, Ibën Maxhe).
Myslimani nëse i plotëson kushtet duhet të shpejtojë në kryerjen e haxhit sipas mundësisë.Nëse e vonon kryerjen e haxhit pa arsye,bën gjunah.Në lidhje me këtë thuhet në një hadithë të pejgamberit s.a.v.s: “Shpejtoni në kryerjen e haxhit,sepse askush nga ju nuk e di se çfarë mundë t’i ndodhë”(Ahmedi, Ebu Davudi, Ibën Maxhe).
Vëllezër besimtarë! Shtrohet pyetja cili është nga ne ai që e ka të garantuar jetën në ketë botë dhe i cili mendon se vitin e ardhshëm do të jetë gjallë dhe do ta e kryen këtë obligim të haxhit.Mesiguri se asnjëri nga ne nuk kemi kurfar garance,këtë e dinë vetëm Allahu i Lartësuar,Krijuesi ynë dhe i botërave.
Vëllezër besimtarë! Haxhi ka vlerë të madhe në disa aspekte,e sidomos në atë anën shpirtërore.Dijetarët islam haxhin e konsiderojn si kongres i mbarë islamik,sepse aty takohen muslimanët e mbarë botës, njoftohen në mes veti dhe këmbejn mendimet e tyre për shumë çështje.Për vlerën e haxhit flasin shumë hadithe,ndër të cilët është edhe ky: “E kanë pyetur Pejgamberi s.a.v.s: „Cila punë është më e mira?Ai është përgjigjur: Besimi në Allahun dhe në pejgamberin e Tij. Pastaj cila? Lufta në rrugë të Allahut, është përgjigjur. Pastaj cila? Haxhi i pranuar”. ( Buhariu).
Vëllezër besimtarë! Hutben e sodit do ta e përfundojmë me ajetin Kur’anor ku Allahu xh.sh. thotë: “Dhe thirr ndër njerëz për haxh,se të vijnë ty këmbësorë, edhe kalorës me deve të rraskapitura që vijnë prej rrugëve të largëta. (vijnë) Për të qenë të pranishëm në dobitë e tyre dhe ta përmendin Allahun në ato ditë të caktuara”...(el-Haxhxh 27-28).
Këto ditët e caktuara që përmenden në fundë të ajetit Kur’anor,dijetarët islam janë të mendimit të njejtë se koha e haxhit është:në muajt Sheval, Dhul-kide,si dhe nëntë ditët e para të muajit Dhil-hixh-xhe.Kurse sa i përket umres ajo mund të kryhet gjatë tërë vitit dhe është sunneti-muekkede i fortë.
Vëllezër besimtarë! Haxhiu i cili e kryen haxhin krejtë në rregull pa gabime ai ka shpërblim të madh nga Krijuesi i tijë,çka është më me rëndësi se ai e meriton faljen e gjunaheve,poashtu fiton kënaqësin e Allahut,këtë e arrin haxhiu nëse është i devotshëm duke i praktikuar urdhërat e Allahut dhe ai largohet nga të gjitha ndalesat e Tij.D.m.th.nuk ka dobi më të mirë se pastrimi i haxhiut nga gjunahet dhe kthimi i tij sërish në gjendjen që e lindi nëna e tijë.Këtë e vërteton hadithi i pejgamberit s.a.v.s.ku thotë se:“Ai i cili e kryen haxhin krejt në rregullë të pranuar te Allahu,dhe kthehet në shtëpi pa gabime.ai pastrohet nga gjunahet sikur të e ketë lindur nëna e tijë”.
Vëllezër besimtarë! Pra edhe ne duhet ti japim rëndësi të veçantë kryerjes së haxhit si kushtë i pestë i islamit i cili për fat të mirë na e mundëson neve që të pasatrohemi nga gjunahet tona kuptohet nëse e kryejmë këtë obligim krejtë në rregull pa gabime,sepse duhet të jemi të kujdesshëm gjatë kryerjes së këtijë obligimi për ate se haxhiu has në shumë probleme dhe vështirësi të mëdha gjatë kryerjes së haxhit.Pejgamberi s.a.v.s. në një hadith thotë:”Haxhi është xhihad-luftë”.Luftë ku nuk vriten njerëzit,por këtu e ka qëllimin,mundimet dhe vështirësitë që i përjeton haxhiu janë metëvërtet të mëdha,dhe duhet patjetër të bëj sabër.Haxhiu kur të bëhet nijetli për të shku në haxh para se të niset në bagazhin e tijë duhet të merr me vete shumë gjëra e sende e më shumë duhet të merr sabër,sepse sabri është shumë i nevojshëm për haxhiun,për ate se pa sabër ai nuk do të mundë ta kryej këtë obligim ashtu si duhet pa gabime.
Në fundë vëllezër të nderuar! I falemenderohemi Allahut xh.sh. që na bëri pjestarë të islamit dhe muslimanë të sinqertë e njiherit edhe ummet i zgjedhur i pejgamberit më të dashur Muhammed mustafas s.a.v.s.
I drejtohemi me dua-lutje Allahut Fuqiplot! O Zoti ynë na e bën të mundshme kryerjen e kushtit të pestë haxhit,dhe na bën prej atyre që do të na pranohet tek Ti O i Madhi Allah,Krijues i botërave dhe mbykqyrës i çdo sendi..
O Zot ynë! Hidh paqë e mëshirë mbi të dashurin dhe më të zgjedhurin pejgamber Muhammedin s.a.v.s,si dhe mbi familjen, shokët, pasuesit e tij të sinqert dhe mbi të gjithë ata të cilët të pranuan Ty si Zot të vetëm, Islamin si fenë më të dashur dhe Muhamedin si pejgamber. Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë e mëshirë kërkojmë. Pranoje ibadetin dhe adhurimin tonë dhe na i fal gjunahet tona,sepse na jemi robë të dobët të cilët gabojmë.
E lusim Allahun xh.sh. që të falë rahmet mbi neve mbi familjet tona,dhe mbi të gjithë muslimanët ku do që ata jetojnë dhe veprojnë.Amin

Nuk ka komente: