e diel, 19 tetor 2008

Xhelal ef.Xhemaili: "Xhemaati simbol i dashuris së vërtetë"

Xhemaati simbol i dashuris së vërtetë

Hutbe:Nga Xhelal ef. XHEMAILI
Falenderimi i takon All-llahut xh.sh.Krijuesit të gjithësis. 0 Zot, fale krijesën më të ndershme, Muhammedin alejhis-selam.Përshëndetjet tona qofshin për njerëzit e Tij të zgjedhur dhe të devotshëm. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër pos All-llahut xh.sh. Dëshmoj se Muhammedi s.a.v.s.është rob dhe i dërguar i Tij.
Vëllezër besimtarë! Me ndihmën e Allahut Fuqiplot në hutben e sodit do të folim diçka në temën Xhemaati simbol i dashuris së vërtetë.Këshilla e parë që po ia lë vetes dhe ua përcjelli edhe juve është se ne duhet ti frigohemi Allahut xh.sh. në çdo kohë dhe çdo situatë.
Takvallëku-devotshmëria,është vasijet dhe amanet i Allahut gjeneratave të tashme dhe gjeneratave të mëparshme “Ne atyre të cilëve u është shpallur libri para jush,edhe juve u kam urdhëruar që Allahut ti frigoheni”.
I falemenderohemi Krijuesit Allahut xh.sh. që na fali në fenë e pastërt dhe që na bëri ummeti i zgjedhur i pejgamberit Muhammedit s.a.v.s. e cila fe ia tregon dhe ia sqaron njeriut rrugën e drejtë,rrugën e shpëtimit dhe të fatbardhësis në të dy botërat.Islami është fe e cila tenton në aritjen e të drejtave të njeriut,mbrojtjen e fesë,mbrojtjen e jetës,pasurisë dhe mendjes.Me nji fjalë është fe e pastërt nga çdo lloj të terorizmit,armiqësive dhe zullumeve të ndryshme,që për fatë të keq islami sot akuzohet nga disa që aspak nuk e njohin islamin.Islami para së gjithash është fe e paqës,mëshirës dhe tolerancës ndërnjerëzore. Allahu xh.sh. e dërgoi pejgamberin Muhammedin s.a.v.s.me mesazh të qartë,duke i thënë:“O muhammed të kam dërguar vetëm si rahmet-mëshirë për tërë botën”.E dërgoi i Plotfuqishmi Allah si mëshirë dhe shpëtim,që ti udhëzoj njerëzit në besimin e pastërt islam dhe ti nxjer nga erësira e besimit të kot në idhuj,të cilët i regullonin me duart e veta dhe u besonin.Pejgamberi s.a.v.s. i thirte njerëzit në tevhid-besim në një Zot dhe në vllazërimin dhe bashkimin e muslimanëve.Kur’ani,sunneti poashtu edhe historija na dëshmjnë se nëqoftë se ummeti islam i përmbahet fesë së vet do të kenë shtet stabil,do të gëzojnë autoritet dhe do të jenë të fuqishëm.Në anën tjetër nëse nuk e respektojnë fen dhe regullat e saj,atëhere do të jenë të humbur,dhe lirishtë mundë të pohojmë se mu kjo është shkas për stagnimin e muslimanëve në çdo drejtim. Në një hadith pejgamberi s.a.v.s.thotë: “ Mbahuni xhemaatit,sepse ajo dele që ndahet nga kopeja e vet ate e han ujku”.Muhammedi s.a.v.s. na e bën të qartë duke na e tërhekur vërejtjen se duhet ti lidhemi ngusht xhemaatit dhe mos të ndahemi.Sepse fjala xhemaat d.m.th. grup apo bashkësi njerzish të tubuar në xhami i cili i mbron qëllimet dhe interesat e veta të përbashkëta.Vet fjala xhemaat simbolizon bashkim dhe mirëkuptim shoqëror.Allahu xh.sh. në suren Ali Imran ajeti 105 thotë: “ Të gjithë ju kapuni për litarin e Allahut ( Fen dhe Kur’nin) dhe mos përçaheni”.(Ali Imran,105)
Vëllezër besimtarë! Musliman i mirë është ai i cili është aktiv punon mirë dhe sillet mirë me familjen me të afërmit dhe me bashkësin-xhemaatin ku jeton dhe ku vepron.Thotë pejgamberi s.a.v.s. në hadithin e tijë të njohur: “ Musliman i vërtet është ai nga dora dhe gjuha e të cilit janë të rahatshëm-mbrojtur muslimanët tjerë”.(Buhariu dhe Muslimi)
Gjithashtu pejgamberi s.a.v.s.thotë: “ Muslimani për muslimanin është vëlla,nuk i bën keq,nuk e nënçmon,nuk e le të vetmuar dhe nuk e mashtron”.(Buhariu dhe Muslimi)Bashkësia islame është institucioni i vetëm kryesorë i cili i mbron të gjittha interesat e muslimanëve,dhe gjithësesi ai që dëshiron të mbrohet dhe të ruhet si musliman patjetër duhet dhe e ka për obligim të jetoj në bashkësi apo në xhemaat,duke kontribuar me aktivitetet e tija si ato materijale-ekonomike poashtu edhe ato shpirtërore.Nëse ne vet nuk i ndihmojmë bashkësis-xhemaatit ku jetojmë,atëhere nuk ka perspektivë për këtë ummet.Duhet më shumë të shiqojmë interesin e përgjithshëm shoqëror nga ai individual.
Vëllezër besimatrë! Muslimani e ka reptësishtë të ndaluar të miret dhe ta humb kohën me të metat e huaja,sepse këtë e ndalon Kur’ani Kerijmë,por edhe shumë hadithe të pejgamberit s.a.v.s.Allahu xh.sh. në suren En-Nahl,ajeti 97,thotë: „Kush bën vepër të mirë, qoftë mashkull ose femër, e duke qenë besimtar, Ne do t’i japim atij jetë të mirë (në këtë botë), e (në botën tjetër) do t’u japim shpërblimin më të mirë për veprat e tyre.”(En-Nahl,97)Muslimani e ka patjetër të kujdeset për xhematin dhe bashkësin ku jeton,me ate do ta meriton që edhe të tjerët të kujdesen për te kur ai do të ketë më së shumti nevojë.
Vëllezër besimatrë! Xhemaati patjetër duhet të ketë imamin e vet i cili gjithsesi është më me shumë përgjegjësi për punën e xhemaatit të vet dhe së bashku me kryetarin dhe këshillin e xhamisë dhe të bashkësis inicojnë punën dhe ndikojnë në xhemaatin e vet që punët të kryhen sa ma mirë.
Vëllezër besimatrë! Xhemaati për të dhënë fryt dhe rezultat pozitiv duhet patjetër të ndikojë pozitivisht në gjeneratat e reja duke ua mësuar atyre islamin e vërtet dhe duke i edukuar ata mirë në frymën islame,që ata ti kryejn obligimet fetare dhe të vijnë në xhami të falin namazin me xhemaat të bëhen muezin dhe sipas nevojës edhe imam.Në fundë e lusim Allahun xh.sh. O Zoti ynë,i lutemi Madhërisë Tënde që të na i bashkojshë zemrat tona dhe të na udhëzojshë në rrugë të drejtë,në rrugën e atyre me të cilët Ti je i kënaqur.Amin

1 koment:

shpend tha...

selamun alejkum hoxhe i nderuar ALL-LLAHU XH.SH. ju shperbleft per mundin dhe kontributin qe e jepni ishalla me xhennet ne shkallet me te larta ALL-LLAHU XH.SH.tju vendos dhe ishalla te jet ne perpjekjen e interesit shoqeror sesa ate individual ne fakt tema e qelluar dhe duhet praktikuar cdo bari te cdo drejtimi ju p.r.sh .selamun alejkum