e premte, 3 tetor 2008

Xhelal ef. Xhemaili: "Agjërimi i gjashtë ditëve të muajit shevval"

Agjërimi i gjashtë ditëve të muajit shev-val

Hutbe: Nga Xhelal ef. Xhemaili

I falemenderohemi Allahut xh.sh. Krijuesit të gjithësisë,.Salati dhe selami-shpëtimi dhe paqa e Allahut xh.sh. qoftë mbi të dërguarin Muhammedin s.a.v.s.gjithashtu mbi familjen e tij të pastërt dhe mbi shokët- as-habët e tijë besnik,Allahi xh.sh. qoftë i kënaqur me ne dhe me ata.
Vëllezër besimtarë! Allahu xh.sh. në Kur’anin Famëlartë thotë:”Kush vjen me nji punë të mirë,ai (në ditën e gjykimit) shpërblehet dhjetfish (me 10 sevape),e kush vjen me (vepër) të keqe,ai dënohet vetëm për të.Atyre nuk u bëhet e padrejt (Allahu nuk është zullumqar).”
Vllezër besimtarë! Muajin e bekuar të Ramazani sherifit e përcollëm me ibadete të ndryshme,dhe inshaallah Allahu xh.sh. na i ka bë kabull na i ka pranuTash jemi në muajin shev-val,edhe ate xhumaja e parë në ket muaj.Ky muaj është muaji i dhjet sipas kalendarit të hixhretit.Që muslimanët mos ta harojnë krejtësisht agjërimin dhe ta harojnë rrugën e ibadetit ne në vazhdim do të mundohemi që diçka të flasëm për hikmetin-mirësin e këtij muaji.
I dërguarii i Allahut Muhammedi s.a.v.s. në nji hadith ka thënë:
“Kush e agjëron muajin e Ramazanit,pastaj ja bashkangjitën edhe gjashtë ditët e shevvalit,atij i numrohet sikur me e agjëru tërë vitin”
Gjithashtu Muhammedi s.a.v.s. thotë në një hadith tjetër:”Allahu xh.sh e ka krijue qiellin dhe token në këta 6-ditët e shevvalit,kush i agjëron këto gjashtë ditë Allahu xh.sh. e shpërblen me sevape,sa krijesa ka në botë,dhe ja fshinë gjynahet të cilat i ka bë,dhe ja shton gradat në Ahiret”.
Vëllezër besimatrë! Nëse ne ibadetin e lëmë vetëm për në muajin e Ramazanit atëhere i ngjajmë shembullit,sikur të mbjellim një pemë dhe ti bëjm izmet ta ujitim nji kohë deri sa ajo pemë të gjelbërojë,e pastaj tia ndalim izmetin,ujitjen dhe ajo pemë vllezër mesiguri do të thahet,për ate se ia ndalim izmetin mu bashë atëher kur ka më së shumti nevojë për izmet.
Vëllezër besimtarë! Mos të ndodhë kjo edhe me ne,se nëqoftëse tash ndalemi dhe nuk i kryejmë ato ibadete që i kemi kryer për Ramazan,atëher nuk do të jenë rrezulltatet pozitive,sepse mundë të ndodhë që ne ta hidhërojm Allahun Fuqiplot dhe ta meritojm dënimin e Tijë.
Vllezër besimtarë ! Shtrohet pyetja a duhet të agjërohen këta gjashë ditë radhazi,apo ndamas me ndërprerje.Mund të agjërohen edhe radhazi pa ndarje,por mundet edhe të ndahen,por me kusht duhet të agjërohen mbrenda muajit sheval.
Vllezër besimtarë! Kët hytben e sodit do ta përfundojm me hadithin e pejgamberit s.a.v.s. ku thotë: ” Kush del prej Ramazanit me agjërim dhe kthehet prap ti agjëroje gjashtë ditët e shevvalit,ai i ngjan një njeriut që shkon në luftë (në rrugë të Allahut ) dhe përsëri kthehet në luftë për të luftuar.”
Vllezër besimtarë! I bëjmë dua-lutje Allahut fuqiplot që të na bën hidajet,të na udhëzoj neve dhe të gjithë muslimanët në rrugën e drejtë dhe të na mëshirojë me Rahmetin e Tijë të pakufishëm.Amin.

Nuk ka komente: