e premte, 26 shtator 2008

Xhelal ef. Xhemail:"Ramazani-Xhumaja e katërtë"


Ramazani-xhumaja e katërtë
I falemenderohemi Allahut xh.sh.krijuesit të gjithësis.Salati dhe selami (shpëtimi dhe paqa ) e Allahut xh.sh. qoftë mbi të dërguarin e fundit Muhammed mustafan vulën e të gjithë pejgamberëve.Gjithashtu edhe mbi familjen e tijë të pastër dhe mbi shokët as-habët e tij të zgjedhur si dhe mbi të gjithë ata që e ndjekën dhe do ta ndjekin rrugën e pejgamberit s.a.v.s. deri në ditën e gjykimit,Allahu xh.sh. qoft i kënaqur me ne dhe me ata.
Vëllezër besimtarë! Allahu xh.sh.në ajetin 185 të sures El-Bekare na drejtohet neve besimtarëve dhe thotë se ”Muaji i Ramazanit është ai në të cilin filloi zbritja e Kur-anit,i cili është udhërrëfyes për njerzit,dhe plot argumente të qarta për të dalluar të vërtetën nga jo e vërteta”.
Vëllezër besimtarë! Siç shihet dhe kuptohet nga ajeti Kur-anor,muaji i Ramazani bëhet i shenjtë dhe merr famë më të madhe nga se Allahu Fuqiplotë e zgjedh dhe e cakton kët muaj për zbritjen e Kur-anit,kushtetutës islame,e cila duke ofruar fakte të sakta mbi të vërtetën,ndihmon gjininë njerzore që të mundë të dallojë se çka është mirë dhe çka është keq,të dallojë të vërtetën prej asaj që është gënjeshtër (rrenë),të dallojë dritën prej errësirës.Kur-ani Famëlartë i zbriti pejgamberit tonë të dashur Muhammed s.a.v.s. në natën e 27-të Lejlei-Kadrit.,gjë të cilën e vërteton edhe vet Kur-ani Famëlartë në suren El-Kadër,ku Allahu xh.sh. thotë:“Ne filluam ta shpallim (Kur-anin) natën e Kadrit”.(El-Kadr 1)„E ç’të bëri ty të dijsh se çështë nata e Kadrit?“ (El-Kadr 2)„Nata e Kadrit është më e vlefshme se një mijë muaj!“ (El-Kadr 3)
Vëllezër besimtarë! Kur’ani Kerijm,kjo dritë e dhuruar prej Zotit të Madhërishëm e shpëtoi njeriun prej imitimeve të verbëta,e shpëtoi prej asaj paditurie,në të cilën padituri apo injorancë njeriu i pat humbur ndjenjat e veta shpirtërore personale,poashtu e kishte humbur vlerën e vetës së vet,familjes dhe të bashkësisë.
Vllezër besimtarë! Kjo natë e madhe në të cilën filloi zbritja e Kur-anit,ne sonte e kemi para nesh,d.m.th. sonte është nata e madhe e Lejlei-Kadrit.Nga kjo kuptohet se ne po i afrohemi ditëve të fundit të këtij muaji të zgjedhur.Këta ditë të shkëlqyeshme vëllezër besimtarë shumë shpejtë na kaluan,sepse sa u mësuam që sa më lehtë ti agjërojmë si me trup ashtu me shpirtë pra na afrohet koha që të ndahemi me mysafirin tonë të dashur.Vëllezër besimtarë! Besoj se të gjithë ne që ja kemi dhënë besën Allahut e kemi shfrytëzuar ket muaj duke bërë ibadete të ndryshme,por duhet të i shfrytëzojmë edhe ditët e ardhshme që na kanë mbet duke i kryer të gjitha obligimet siç janë: Manifestimi i natës së kadrit,dhënja apo shpërndarja e sadekatul-fitrave dhe dhënja e zekatit etj.Këto janë obligime të cilët kryhen ditëve të fundit të Ramazanit,sidomos sadekatul-fitrat të cilët i kemi për borxh-vaxhib ti japim deri sa nuk është falë namazi i bajramit.Sepse siç thotë pejgamberi s.a.v.s.në nji hadith: ”Kush e jep sadekatul-fitrin para namazit të bajramit,ajo është sadekatul-fitër i vërtetë i cili është i pranuar te Zoti xh.sh.,kurse kush e jep sadekatul-fitrin,pasi si ta fale namazin e bajramit,ajo është si me dhënë sadak të thjeshtë”.
Vllezër besimtarë! Pejgamberi s.a.v.s. thotë:”Sadekatul fitri ua pastron agjerimin nga fjalët e dobëta dhe të pa pëlqyeshme”.Për ate se ndoshta gjat muajit të Ramazanit kemi folur ndonjë fjalë që nuk është deshtë të flitet.Dhe në fundë vëllezër besimtarë! Këtë hytben e sodit do ta e përfundojm me hadithin e pejgamberit s.a.v.s ku thotë:“Agjerimi i Ramazanit rinë varët në mes tokës dhe qiellit,dhe nuk pranohet te Allahu xh.sh. deri sa nuk jipet sadekatul-fitri.”Kuptohet kjo vlen për ata njerëz të cilët kanë mundësi materiale që ti paguajn.Sepse Allahu xh.sh. nuk e ngarkon robin e vet me atë që ai nuk mundë ta baje.
Vllezër besimtarë! E lusim Allahun xh.sh.që të na ndihmon dhe të na shpërblen për çdo ibadet që e kryejm në emër të Tijë.Amin.

Nuk ka komente: