e diel, 21 shtator 2008

Xhelal ef. Xhemail:"Ramazani-Xhumaja e tretë"


Ramazani-Xhumaja e tretë
Hutbe: Nga Xhelal ef. Xhemaili

Falenderimet i takojnë Allahut.Krijuesit të botërave Vetëm Atij i falemi dhe vetëm Atij i kërkojmë ndihmë, që të na udhëzojë në rrugën e drejtë, në rrugën e së vërtetës.I falenderohemi Allahut Fuqiplot që na ka bërë myslimanë besimtarë,dhe që na bëri ummeti i Pejgamberit Muhamed (paqja dhe shpëtimi qofshin me të), i fundit pejgamber dhe i dërguar i Tij.Salatet dhe selamet qofshin mbi krijesën më të mirë Muhammed mustafan dhe familjen e tij të pastër,dhe mbi as-habët e zgjedhur.Allahu xh.sh qoftë i kënaqur me ne dhe me ata.
Vëllezër besimtarë!
Allahu Fuqiplot në Kur-an thotë: “E kjo, kjo është rruga ime e drejtë. Prandaj mbajeni këtë dhe mos pasoni rrugë të tjera, e të ndaheni nga rruga e tij”. (el-En'âm, 153)
Gjithashtu thotë:“Ndihmohuni mes vete me të mira dhe në të mbara, e mosni në mëkate e armiqësi. Kini dro dënimit të All-llahut, se me të vërtetë All-llahu është ndëshkues i fortë”. (Maide, 2)
Vëllezër besimtarë!
Sot jemi në xhumanë e tretë të muajit ramazan,pra në këtë muaj na mbetet edhe xhumaja e katërtë e fundit.Sot pra jemi duke agjëruar ditën e 19-të, të këtijë muaji.Pra që donë të thotë se gjendemi në dhjetë ditët e fundit të muajit të bekuar.Pejgamberi s.a.v.s. në këto ditët e fundit mundoheshte dhe bënte më shumë vepra te mira sesa në ditët tjera, për çka na njofton H.Aisheja r.anha. dhe thotë: "Pejgamberi s.a.v.s. angazhohej në dhjetë ditët e fundit (me ibadet dhe vepra të mira) jo sikurse ne ditët tjera". (Muslimi)
Këto dhjetë netët e fundit i ngjallte me ibadete të shumta,si me namaz,me dhikr,me lexim të kur'anit,etj. H.Aisheja na tregon për këtë e thotë: "Pejgamberi s.a.v.s. kur vinin dhjetë ditët e fundit të Ramazanit,i ngjallte netët (me ibadete),zgjonte familjen e tij prej gjumi,përpiqej (për ibadete të shumta),dhe shtrëngohej (për ibadet) si dhe largohej nga marrëdhëniet intime me gratë (e veta) ". (Muslimi)
Gjate këtyre netëve e zgjonte familjen e vet qe te falen dhe ta përkujtojnë Allahun Fuqiplot,nga dëshira e madhe për t'i shfrytëzuar në punë te hajrit këto net.
Ibni Rexheb El Hanbeliu ka thënë: ”Kur vinte dhjetëshi i fundit, Pejgamberi s.a.v.s., çdo anëtar të familjes së tij që kishte mundësi për t'u falur nuk e linte pa e zgjuar prej gjumit".
Pejgamberi s.a.v.s.kishte vazhduar te qëndronte ne i'tikaf gjate këtyre dhjetë ditëve derisa i kishte ardhur vdekja.Në dy zbirkat e vërteta të haditheve (Buhariut dhe Muslimit),nga Aisheja tregohet se: “Pejgamberi s.a.v.s. qëndronte ne I'tikaf gjatë dhjetëshit te fundit të Ramazanit derisa ia morri shpirtin Allahu xh.sh,ndërsa pas vdekjes se tij,gratë e tij qëndronin në i'tikaf".
Këtë nuk e bënte për tjetër gjë përveçse për t'u veçuar për ibadet-adhurim, për tu larguar prej problemeve ditore,si dhe për ta kërkuar Natën e Kadrit, këtë natë të madhe,e cila tek Allahu xh.sh. është më e vlefshme se sa një një mijë muaj.
Thotë Allahu xh.sh.në suren El-Kadër ajeti 3,: “Nata e Kadrit është më e vlefshme se një mijë muaj! (Kadër 3)
Kjo natë është shumë e vlefshme e rëndësishme dhe shumë e bereqetshme nga se në këtë natë filloi zbritja e Kur’anit famëlartë,melaiqet zbresin në qiellin e dunjas ,në tokë rreth njerzve.Zbresin për shkak se Zoti përcakton çdo çështje të vitit,e Ai nuk përcakton tjetër pos atë që është në të mirë të njerzve.
Në atë natë caktohen caktimet e krijesave për tërë vitin; shkruhen të gjallët dhe te vdekurit (caktohet kush lind e kush vdes),të lumturit e të dëshpëruarit,caktohet rizku (furnizimi) dhe exhelet.
Thotë Allahu xh.sh,“Në atë (natë) zgjidhet çdo çështje në mënyrë të prerë.".(Duhan 4)
Vëllezër besimtarë! Duhet dhe e kemi borxh ta pasosojmë pejgamberin tonë të dashur dhe të angazhohemi sa ma shumë gjatë këtyre ditëve dhe netëve me ibadete e vepra të mira.
Duhet ti shpeshtojmë duatë-lutjet tona,dhikrin,përuljen,sexhden e sidomos duanë,të cilën Pejgamberi s.a.v.s. ia mësoi h.Aishes r.anha kur ajo e patë pyetur: “O i dërguari i Allahut! Më trego nëse unë e dijë për një natë se ajo është Nata e Kadrit çfarë të lexojë në te?Pejgamberi i tha: Thuaj:“O Allahu im! Ti je Falës, e do faljen andaj më fal mua!!! (Ahmedi)
Në fundë të hutbes i drejtohemi Allahut Fuqiplot me lutje: “O Allahu ynë! Na mëshiro na begato dhe na beko për agjërimin e Ramazanit dhe na e mundëso faljen e gjynaheve në te,e sidomos faljen gjatë Natës së Kadrit dhe na bën fitimtarë dhe të pranuar pranë mëshirës Tënde të pakufijshme!Amin.

Nuk ka komente: