e enjte, 4 shtator 2008

Xhelal ef. xhemaili:"Pajisja jonë me cilsi të mira dhe menjanimi i të këqijave"

Pajisja jonë me cilsi të mira dhe menjanimi i të këqiave

Hutbe: Nga Xhelal ef. Xhemaili


Në fillim të hutbes i shprehim falemenderimet dhe lavdërimet tona të sinqerta Krijuesit të gjithësis Allahut të Madhërishëm.Salatet dhe salamet,shpëtimi dhe paqa e Allahut Fuqiplot qoft mbi pejgamberin tonë Muhammedin s.a.v.s. poashtu mbi familjen e tijë të pastërt dhe mbi shokët as-habët e tijë të sinqert,si dhe mbi të gjithë ata që e ndjekën rrugën e resulullahit dhe do ta ndjekin deri në ditën e gjykimit.Allahu xh.sh. qoftë i kënaqur me ne dhe me ata.
Vëllezër besimtarë! Besimtari së pari turpërohet nga Allahu xh.sh. sepse e din se gjithnjë e ka nën mbikqyrje, prandaj edhe turpërohet që të bëjë mëkate dhe t’i lënë pa i kryer urdhërat e Tij.
Thotë Allahu xh.sh. në ajetin 108 të sures En-Nisa: “Ata fshihen (turpërohen) prej njerëzve, e nuk turpërohen prej All-llahut, e Ai është me ta edhe kur planifikojnë fshehtas thënie me të cilat nuk është i kënaqur Ai. All-llahut nuk mund t'i shpëtojnë veprimet e tyre”. (en-Nisa, 108)
Vëllezër besimtarë! Gjatë muajit të bekuar të ramazanit kemi tepër nevojë që të furnizohemi dhe të posedojmë shumë cilsi të mira dhe në anën tjetër duhet ti menjanojmë nga ne shumë cilsi të këqija.Këtë e kemi pra për obligim fetar sepse në të kundërtën agjërimi ynë nuk do të pranohet te Krijuesi ynë Allahu xh.sh.
Për fat të keqë në mjediset tona ku jetojmë ne muslimanët hasim në shumë cilsi të dobëta e sa u përket cilsive të mira është shumë vështirë që ato ti gjejsh.
Vëllezër besimtarë! Muslimani në çdo kohë duhet patjetër të jetë mirë i pajisur me cilsi të mira,e sidomos në kohën e muajit të bekuar të ramazanit,i cili këtë e lypën nga ne,sepse në të kundërtën kot kemi ndejtur pa ngrënë dhe pa pi,sepse Allahu i Plotfuqishëm nuk ka nevojë për agjërimin tonë,që kryhet sa për sy e faqe.
Pra kur të agjërojmë muajin e bekuar të ramazanit,duhet dhe kemi nevojë që të posedojmë disa cilsi të mira dhe ti menjanojmë disa cilsi shumë të dëmshme,të cilat do ti përmendim në vazhdim.
a. Cilsitë e mira që duhet ti posedojmë gjatë ramazanit janë:
1.Sabri-durimi
2.Drejtësia
3.Sinqeriteti
4.Butësia
5.Maturia
6.Falja
7.Turpi
8.Rahmeti-mëshira.
b. Cilsit e këqia që duhet ti largojmë gjatë ramazanit janë:
1.Rrena
2.Kryelartësia
3.Hidhërimi
4.Urejtja
5.Tradhtia
6.Zullumi
7.Sharja dhe ofendimi
8.Fitneja-shpifja
9.Gibeti-përgojimi,etj.

Sa u përket cilsive të mira,Allahu i Madhërishëm dhe pejgamberi ynë i dashur Muhammedi s.a.v.s. në shumë ajete dhe në shumë hadithe na e kanë bë të qartë vlerën, domethënjen dhe dobin nga këto cilsi të mira që ka muslimani.
Në lidhje me këtë Allahu xh.sh. në ajetin 43 të sures Esh-shura thotë:“Kush bën durim dhe fal, s’ka dyshim se ajo është virtyti më i lartë (i lavdishëm)”. (esh-Shura, 43)
Pejgamberi s.a.v.s. thotë: “Durimi është gjysma e besimit” (Hadith)
Durimi është shenjë e besimit të sinqertë, sepse caktimin e Allahut e përjeton me durim vetëm ai që beson në Zotin, e din urtësinë e Tij dhe që e dëshiron shpërblimin e Tij në këtë dhe në botën tjetër.
Durimi bën që muslimani të veprojë drejt në çdo situatë. Me ndjenja të vazhdueshme dhe zemër të qetë tu përballojë të gjitha problemeve jetësore dhe ashtu të ngrihet në grada të larta shpirtërore e materijale. Njeriu që është i durueshëm e zbukuron veten e vetë edhe me cilsi tjera të dobishme.Kështu ai që me durim i sundon epshet e veta quhet i ndershëm,po që se duron kur ndeshet me armikun quhet trim dhe hero, po qe se duron kur i besohen sekretet dhe nuk i shpalos quhet besnik.Këto cilësi të mirëfillta e sidomos Sabri lypet më së shumti te besimtari në kohën kur ai është i agjërueshëm.

Ndërsa për sa u përket edhe cilsive tjera të mira kur është pyetur vetë i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. se çka i shpie më së shumti njerëzit në Xhennet, ka thënë: “Devotshmëria ndaj All-llahut dhe karakteri i mirë”.(Tirmidhiu)
“Më i ploti besimtar me iman është ai që është më i mirë në moral”. (Tirmidhiu)
“Asnjë send nuk do të jetë më i rëndë në peshojën e besimtarit në Ditën e Gjykimit sesa karakteri i mirë. Dhe, vërtet, All-llahu e urren të pamoralshmin dhe fjalëndytin”. (Tirmidhiu)
Kurse sa u përket cilsive të këqia Allahu xh.sh. në ajetin 12 të sures El-Huxhurat thotë:
“Dhe mos spiunoni njëri-tjetrin e as mos përqeshni njëri-tjetrin! A do dikush prej jush të hajë mishin e vëllaut të vet të vdekur? Ju atë e dini se është shumë keq-prandaj, ruajuni Allahut; Allahu vërtet pranon pendimet dhe është shumë i mëshirshëm”. (el-Huxhurat, 12)
Pejgamberi s.a.v.s.thotë: “Kush beson në Allahun dhe dhe në Ditën e gjykimit, le të flet mirë ose le të heshtë” (Muttefekun alejhi)
Duhet të dimë se secili ka dobësit e veta dhe gjunahet e veta dhe duhet të punojë që këto dobësi apo të meta t’i menjanoje e jo të merret me të metat dhe të këqiat e tjetër kujt.
Gjithashtu Allahu xh.sh. në ajetin 11 të sures El-Huxhurat thotë: “O ju që besuat, nuk bën të tallet një popull me një popull tjetër, meqë të përqeshurit mund të jenë më të mirë nga ata të cilët përqeshin dikë tjetër, e as gratë me gratë e tjera, sepse mund të ndodhë që gratë e tjera të jenë më të mira se ato që përqeshin (duke nënçmuar njëri-tjetrin) dhe mos etiketoni njëri-tjetrin me llagape. Pas besimit është keq të përhapet llagapi i keq. E ata që nuk pendohen, janë mizorë”. (el-Huxhurat, 11)
Njëher është pyetur Pejgamberi a.s. se ku është shpëtimi dhe ai ka thënë: “Zotëro me gjuhën tënde, rri në shtëpinë tënde dhe qaj për mëkatet tua”. (Tirmidhiu)

Vëllezër besimtarë! Pra sipas këtyre ajeteve Kur’anore dhe këtyre haditheve të pejgamberit s.a.v.s. duhet dhe e kemi për obligim të pajisemi me cilsi të mira nëse ato na mungojnë,e gjithashtu duhet ti largojmë nga ne të gjitha ato cilsi të këqia nëse ato rastësisht i posedojmë.
Pra menjifjalë duhet çdo herë të sillemi mirë me njerëzit qofshin ata musliman apo jomusliman e posaçërisht në këtë muajin e bekuar të ramazanit.
Andaj nuk është aspak e çuditshme kur All-llahu xh.sh. pejgamberit s.a.v.s. i thotë,në disa ajete që do ti përmendim në vazhdim,
"Nuk është e barabartë e mira dhe e keqja. Andaj, (të keqen) ktheje në mënyrën më të mirë, se atëherë ai, me të cilin kishit njëfarë armiqësie, do të bëhet mik i afërt". (Fussilet: 34).
Gjithashtu ajeti tjetër.. "Ti ishe i butë ndaj atyre, ngase All-llahu të dhuroi mëshirë, e sikur të ishe i vrazhdë e zemërfortë, ata do shkapërderdheshin prej teje, …". (Ali Imran: 159). Ose rasti kur pejgamberi shkoi në Taif për të gjetë strehim dhe për ta e përhap islamin.Njerzit e Taifit jo që nuk e pritën mirë,por përkundrazi organizuan fëmijtë e tyre qa ta gjujnë pejgamberin me gurë,deri sa e përgjakën.Dhe pejgamberi ashtu i përgjakur më në fundë u ulë te nji kopshtë dhe në vendë që ai ti mallkojë pabesimtarët,ai iu drejtua Zotit dhe iu lut me këtë lutje: „O Zoti im,udhëzoe këtë popull,sepse janë të pa ditur“.
Kjo sjellje e Pejgamberit,s.a.v.s. tregon nivelin e lartë të moralit të tijë, sjelljes së mirë,butësisë,faljes,durimit ndaj dëmtimeve të njerëzve,falja e sjelljes së vrazhdë të njerëzve ka ndiku me të madhe në zbutjen e zemrave të tyre dhe kjo ka ndiku shumë në pranimin e islamit nga shumë armik.
Vëllezër besimtarë! Kjo sjellje e mrekullueshme e pejgamberit s.a.v.s. le të jetë shembull për ne muslimanët e sodit. Dhasht Zoti të bëhemi edhe ne prej atyre të cilët do ta ndjekim rrugën e Muhammedit s.a.v.s,dhe shokëve të tijë,e të thirim edhe ne në rrugën e Allahut xh.sh.E lusim Allahun xh.sh. që të falë mëshirë mbi neve mbi prindët tanë dhe mbi gjithë ata që e ndjekën dhe do ta ndjekin rrugën e drejtë deri në ditën e gjykimit.Allahu xh.sh. inshaallah na udhëzon në rrugë të drejtë.Amin.
Hutbe: Nga Xhelal ef. Xhemaili

Nuk ka komente: