e hënë, 15 shtator 2008

Xhelal ef. Xhemaili:"Ramazani-Xhumaja e dytë"

Ramazani-Xhumaja e dytë
Hutbe: Nga Xhela ef. Xhemaili
Në fillim të hutbes i falemenderohemi Allahut xh.sh.Krijuesit të gjithësis.Shpëtimi dhe paqa e Allahut xh.sh qoft mbi pejgamberin Muhammedin s.a.v.s. poashtu mbi familjen e tijë të pastërt dhe mbi shokët as-habët e tijë të sinqert,si dhe mbi të gjithë ata që e ndjekën dhe do ta ndjekin rrugën e resulullahit deri në ditën e gjykimit.Allahu xh.sh. qoftë i kënaqur me ne dhe me ata.Vëllezër besimtarë! Allahu xh.sh. në Kur’an në suren Ali Imran ajeti 191 thotë:
“Për ata që All-llahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë të shtrirë dhe thellohen në mendimie rreth krijimit të qiejve e të tokës (duke thënë):Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruanaprej dënimit të zjarrit.” (Ali Imaran-191)
Vllezër besimtarë! Ditët e shkëlqyeshme dhe të shëndritshme,të cilët po i kalojmë,janë ditët kur muslimani sinqerisht mendon,janë ditët e ibadetit lutjeve dhe dhikrit.Kët muaj muslimanët e lartësojnë duke kënduar dhe duke ndëgjuar Kur’an dhe duke ndëgjuar vazu-nasihat për islamin dhe për bukurit e tijë të mrekullueshëm.
Vllezër besimtarë! Ramazani ndahet në tre pjesë,pjesa e parë,apo dhjet ditët e para janë mëshirë-rahmet i Allahut për njerzit.Dhjetë ditët e mesme janë magfiret –të falurit e gjynaheve nga ana e Allahut xh.për ne.Kurse dhjet ditët e fundit-mbarimi i Ramazanit është shpëtimi apo lirimi nga zjari i xhehennemit.
Vllezër besimtarë! Ramazani neve besimtarëve na i gjallëron shpirtërat dhe na i përforcon edhe më tepër zemrat tona,ne besimtarët bëhemi më të kujdesshëm sepse çdo punë të mirë që e bën besimtari në kët muaj shpërblehet nga Allahu xh.sh.shumfishë.Namazi që falet,Sadekatul-fitrat që ipen,poashtu, nga malli që jipet Zekat ,aty ku janë të porositur me Kur’an,sjellja e mirë humane në familje,sjellja e mirë me kojshit dhe në shoqëri,të gjitha këto na sjellin fitime-dobi të shumëfishta,nga ana e Allahut xh.sh.Vllezër besimtarë! Secili prej nesh ka mundësi të bën mirë sipas mundësive të veta,vetëm nëse dëshirojmë.Prandaj edhe duhet ti falemenderohemi Allahut xh.sh. që na ka bë muslimanë,dhe duhet të jemi krenar dhe të kënaqur nëse na ipet mundësia që dikujtë që ka nevojë ti ndihmojmë.Pejgamberi Muhammedi a.s. në një hadith thotë:”Të mira ka shumë,por të paktë janë ata që i punojnë”.
Vllezër besimtarë ! Kur është fjala për ndihmat materijale siç janë Sadekatul-fitri dhe Zekati është shumë me rëndësi se ku do të shpërndahen dhe për çfar qëllimi,sepse Zekati dhe Sadekatul-fitri janë detyra-obligime të domosdoshëm me karakter fetar-islam,dhe nuk mundë të ipen apo të shpërndahen ashtu neve si na mer mendja.
Vllezër besimtarë! Cdo njëri prej nesh duhet të mundohemi që të mbledhim sa ma shumë poena-pozitivë (pun të mira), sidomos në ket muaj të bekuar,dhe sa jemi gjallë në ket botë kalimtare,se nesër dot bëhet shumë vonë,nuk dot kemi mundësi,sepse në momentin e fundit të vdekjes secili do ti bëje lutje-dua Allahut xh.sh. që tia zgjate imrin-jetën edhe pak,por kot atëher dot jetë vonë.Prandaj vllezër besimtarë! Mos ta sjellim veten deri në këtë hallë,por duhet sa ma parë të bëjmë teobe-pendim të vërtetë,dhe gjithëher të punojmë ashtu si lyp feja islame prej nesh.Në fundë të hutbes e lus Allahun xh.sh. që të na mbron nga çdo gjë e keqe,dhe të na mbrojë nga shejtani i mallkuar,dhe inshaallah Allahu xh.sh. na i bën kabull të gjitha këto ibadetet që jemi duke i kryer vetëm për hir të Tijë.Amin !.

Nuk ka komente: