e shtunë, 11 tetor 2008

Xhelal ef. Xhemaili: "Morali islam dhe realiteti ynë i hidhur"

Morali islam dhe realiteti ynë i hidhur

Hutbe: Nga Xhelal ef. Xhemaili

Falenderimet i takojnë Allahut,Zotit të botërave.Vetëm Atij i falemi,Atij i nënshtrohemi dhe vetëm prej Tij kërkojmë ndihmë,që të na udhëzojë në rrugën e drejtë, në rrugën e së vërtetës.I falemenderohemi Allahut që na ka bë besimtarë musliman,dhe që na bëri ummet i Pejgamberit Muhamed s.a.v.s.Salatet dhe selamet qofshin për Muhammed mustafan,familjen e tij fisnike,mbi as-habët,dhe mbi të gjithë ata që e ndjekën dhe do ta ndjekin rrugën e pejgamberit s.a.v.s. deri në ditën e gjykimit.
Fëmijët tanë padyshim se janë pasuria jonë më e çmuar,por edhe provimi ynë dhe sprovë më e madhe për ne,dhe vetëm nga ne mvaret se sa do të jemi të pregaditun dhe të përgjegjshëm në detyrën tonë që na është besuar si përgjegjës.
Pejgamberi s.a.v.s. në një hadithë thotë: “ Ska gjë që peshon më rëndë në mijzan (peshojë në ditën e gjykimit) se sa morali i mirë (ahlaku) .” (hadith)
Nga besimtarët lypet dhe kërkohet që të ruhen dhe të mbrohen nga të gjitha negativitetet dhe zullumet e mundshme nga cilat ekziston rrezik i mundshëm për individin,për familjen dhe për shoqërin,e gjithë se si në radhë të parë imoraliteti dhe shkelja e principeve dhe normave etike në të cilat bazohet njerzimi.
I Plotfuqishmi Allah xh.sh thotë në ajetin 90 të sures En-nahl:
“All-llahu urdhëron drejtësi, bamirësi, ndihmë të afërmve, e ndalon nga imoraliteti, nga e neveritura dhe dhuna. Ju këshillon ashtu që të merrni mësim.”(En-nahl-90)
Allahu xh.sh. me kë ajeti kerijm urdhëron njerëzit,gjegjësishtë neve të jemi të drejtë,të bëjmë bamirësi,të ju ndihmojnë njerëzve e sidomos të afërmive tanë dhe gjithashtu na urdhëron Allahu xh.sh. që të mbrohemi nga imoraliteti apo nga të neveriturat dhe nga dhuna.Në këtë këshillë duhet të marim mësim.Mësim marin vetëm njerëzit e mençur të cilët me logjikën e tyre të shëndoshë dijnë të logjikojnë mirë.

Vëllezër besimtarë!
Shtrohet pyetja ku janë duke shkuar fëmijët tanë ?

Kohëve të fundit në vendet tona ku jetojmë ne muslimanët për fat të keqë ka marë një hovë të hatashëm rënja e moralit nga shumë të rinjë tanë.Kjo gjithësesi ndodhën nga shkaku se shumë prindë nuk janë të kujdesëshëm dhe të vetëdijshëm se çka po ndodhë me fëmijët e tyre,bile në faktë as që u intereson ardhmërija e fëmiut të vetë.
Një ndër të mirat e islamit është se kurgjë Allahu xh.sh. nuk ua ka ndaluar njerzve e në anën tjetër deri sa të mos e zavendësoj me diçka tjetër më të mirë,kështu që Allahu xh.sh. na i ndaloi të gjitha pijet alkoolike,drogën,dhe na dha neve njerzve pije më të mira për tu freskuar dhe për tu kënaqur dhe të cilat pije janë më të dobishëm për trupin dhe mendjen e njeriut.
Duhet të kemi angazhim të posaçëm në edukimin e fëmijëve tanë, kontrollin dhe mbykqirjen e tyre për çdo ditë,a shkojnë rregullishtë në shkollë apo jo,nëse jo atëhere ku sillen dhe ku shkojnë,dhe me këndë po shoqërohen.
Allahu xh.sh. në ajetin 6 të sures Et-tahrimë thotë: “ O jut ë cilët keni besuar,ruanja veten tuaj dhe familjen tuaj nga zjari i xhehenemit,lëndët djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurëzit…”(Et-tahrimë-6)
Vëllezër besimatrë! Sipas ajetit kur’anor ne jemi të obliguar ta ruajmë dhe ta mbrojmë vetveten dhe familjen tonë nga zjarri i xhehennemit e sidomos duhet ti ruajmë dhe ti mbrojmë fëmijët tanë,nga se ata shumë shpejtë mundin të devijojnë.
Te ne është përgjegjsia e madhe para Allahut xh.sh. se si do të sillen dhe si do të veprojnë fëmijët tanë dhe ata janë sprova e jonë në faktë a i kemi edukaur mirë në frymën islame.
Pejgamberi s.a.v.s. thotë: “Prindi nuk mundë ti lëne fëmiut të vetë gjë më të çmueshme dhe më të mirë se sa edukatën e mirë.” (hadith)
Çdo prind babë dhe nënë,nuk guxon ta lëne pas dore edukimin e fëmijëve të vetë.E kemi për obligim që ti përgaditim ata edhe me besim,e jo duke ua dhënë vetëm dynjanë e me anashkaluar ahiretin,d.m.th. duhet ti ushqejmë edhe nga ana shpirtërore e jo veç nga ana fizike dhe materiale,nëse dëshirojmë që nesër të jemi të lumtur,të gëzuar dhe të rehatshëm në të dy botrat,pra duhet ti edukojm femijët tanë. Mos harrojmë se femijët janë pasuria më e vleshme që posedojmë une dhe ti,ateherë pra ti ruajmë ata,ti edukojmë si është më së miri,të ua mbjellim dashurinë ndaj fesë,ndaj Allahut xh.sh. ndaj pejgamberit,duke menduar për një të ardhme më të mirë të tyre.Dhe në fundë e lusim Allahun xh.sh. që të na shpërblejë me të mirat e Tij në këtë botë dhe në botën tjetër.Amin.

Nuk ka komente: