e diel, 10 gusht 2008

Xhelal ef. Xhemaili: "Darsmat tona"

Darsmat tona

Hutbe: Nga Xhelal ef. Xhemaili

Falenderimet i takojnë Allahut.Krijuesit të botërave Vetëm Atij i falemi dhe vetëm Atij i kërkojmë ndihmë, që të na udhëzojë në rrugën e drejtë, në rrugën e së vërtetës.I falenderohemi Allahut Fuqiplot që na ka bërë myslimanë besimtarë,dhe që na bëri ummeti i Pejgamberit Muhamed (paqja dhe shpëtimi qofshin me të), i fundit pejgamber dhe i dërguar i Tij.Salatet dhe selamet qofshin mbi krijesën më të mirë Muhammed mustafan dhe familjen e tij të pastër,dhe mbi as-habët e zgjedhur.Allahu xh.sh qoftë i kënaqur me ne dhe me ata.
Vëllezër besimtarë!
Allahu Fuqiplot në Kur-an thotë: “E kjo, kjo është rruga ime e drejtë. Prandaj mbajeni këtë dhe mos pasoni rrugë të tjera, e të ndaheni nga rruga e tij”. (el-En'âm, 153)
Gjithashtu thotë:“Ndihmohuni mes vete me të mira dhe në të mbara, e mosni në mëkate e armiqësi. Kini dro dënimit të All-llahut, se me të vërtetë All-llahu është ndëshkues i fortë”. (Maide, 2)
Vllezër besimtarë!

Sipas këtyre ajeteve dhe shumë ajeteve tjera dhe haditheve të pejgamberit s.a.v.s. ne obligohemi apo urdhërohemi nga Allahu fuqiplot,që të ndjekim rrugën e së vërtetës,rrugën e fatbardhsis,lumturisë,menjifjalë rrugën e Allahut Fuqiplot,apo rrugën e Kur-anit dhe rrugën e pejgamberit s.a.v.s.Kët duhet ta bëjmë nëqoftëse dëshirojmë përparim dhe perspektivë në të dy botërat,në ket botë kalimtare dhe atë të përhershmen Ahiretin ku do të jetojm përgjithmonë.
Vllezër besimtarë!
Ne në mes veti e kemi për borxh për obligim që të ndihmohemi me punë të mira të dobishme e jo me punë të këqija të shejtanit të mallkuar,i cili na drejton gjithnjë në shkatërrim apo humbje të sigurt.
Ne e kemi për borxhë apo obligim fetar të përmendim se ka shumë nga vëllezërit tanë të cilët bëhen shkaktarë kryesorë,të cilët për fat të keq kur i bëjnë darsmat e veta bëjnë harxhime të mëdha astronomike,duke mos e kontrolluar aspak vetveten e vet se sa do të harxhojn.Lije se e merë në qafë vetveten dhe familjen e vet,por i mer në qafë edhe fqinjët e tijë dhe shoqërin apo mesin ku ai jeton.E themi këtë për ate se shumë njerëz tjerë kanë mundësi të marin shembullë të keq prej tij,sepse ai bën harxhime të kota duke rezervuar restorane më moderne,dhe muzika e lodra të ndryshme.
Të njëjtit person me i thënë: “ O ti njeri në ket katundin apo qytetin tonë kemi disa nevojtarë dhe jetima dhe a keni ju mundësi që të ju ndihmoni këtyre nevojtarëve,ai mesiguri do të na thotë se nuk ka.
Vëllezër besimtarë!
Për salltanate të kota,për tesha,ari,apo për në punë të këqija kemi mjaftë,kurse për ndihmesë,(sadaka xharijje-ndihma vullnetare për të rregullu nji xhami nji shkollë apo nji ambullancë apo për ndërtimin e ndonjë rruge,ose po ti bashkojmë forcat dhe parat tona për të hap ndonjë fabrikë për prodhim ku mundë të punësohen njerëzit tanë,për këtë vëllezër nuk kemi.
Vllezër besimtarë!
Këtë më së miri na e sqaron hadithi i Muhammedit s.a.v.s. ku thotë:

“Kush sjell një shprehi a traditë të mirë në Islam do ta fitojë shpërblimin e saj, por edhe shpërblimin e të gjithë atyre që pas tij e punojnë atë, por pa ju zvogëluar aspak shpërblimi i tyre. Ndërsa kush sjell në Islam një shprehi a traditë të keqe, do të jetë barrë mbi të, por edhe barra e të gjithë atyre që ashtu veprojnë pas tij, pa iu zvogëluar aspak përgjegjësia dhe dënimi i atyre të tjerëve”.(Muslimi)
Gjithashtu thotë Pejgamberi s.a.v.s. “Kush shpik në fenë tonë atë që nuk është nga ajo, ajo është e refuzuar”. (Muttefekun alejhi)
Vllezër besimtarë!
Dhashtë Zoti i Madhëruar edhe ne të bëhemi prej atyre besimtarëve të mirë që pas neve të lëmë vetëm punë dhe tradita të mira,sepse për këtë Allahu i Plotëfuqishëm do të na shpërblejë me sevape si në ket botë poashtu edhe në botën e ardhshme të Ahiretit ku do të jetojmë përgjithmonë.Allahu xh.sh.na udhëzoftë në rrugë të drejtë.Amin.

Hutbe: Nga Xhelal ef. Xhemaili

Nuk ka komente: