e hënë, 28 korrik 2008

Xhelal ef. Xhemaili: "Israja dhe Miraxhi"


ISRAJA DHE MIRAXHI
Hutbe: Nga Xhelal ef. Xhemaili

Të dashur vëllezër besimtarë!

Falëminderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut , Zotit të botrave.Salatet dhe selamet qofshin mbi krijesën më të bukur Muhammed mustafan,vulën e të gjithë pejgamberëve.Gjithashtu salatet dhe selamet qofshin mbi familjen e tij fisnike,mbi as-habet e zgjedhur si dhe mbi të gjithë ata që e ndjekën dhe do ta ndjekin rrugën e resulullahi s.a.v.s.deri në ditën e gjykimit.Allahu xh.sh. qoftë i kënaqur me ne dhe me ata.
Vëllezër besimtarë!
Edhe pak ditë jemi në prag të një dite të rëndësishme të pejgamberit s.a.v.s.Edhe pak ditë edhe ne muslimanët,në të gjitha vendet e botës do të jetojmë bashkë me të dërguarin e All-llahut xh.sh.,dhe do të përkujtojmë ditët e tija të vështira të thirjes së tij në rrugën e drejtë islame,rrugën e Zotit xh.sh.Ajo është nata e Isras dhe Miraxhit të Pejgamberit s.a.v.s.,natë kjo kur All-llahu xh.sh. e thiri Pejgamberin s.a.v.s. si mysafir të vetin për ti treguar se ate Zoti do ta mbrojë dhe fen islame do ta qet në dritë edhe nëse munafikët dhe pabesimtarët kët nuk e dëshirojnë.Na lejoni vëllezër të ndershëm,që në ket kohë të shkurtë të ju spjegojmë me pakë fjalë se kur i ka ndodhë Pejgamberit a.s. Israja dhe Miraxhi,për çka dhe çfar qëllimi ka pas?
Vëllezër të dashur?
Deshi All-llahu xh.sh. që Muhammedin s.a.v.s. ta dërgoj Pejgamber të fundit tek njerzit që ata me i nxjerë prej territ në dritë,që me mësimet islame të jetojmë të lumtur në ket dunja dhe në Ahiret të jenë faqe bardh para All-llahut xh.sh.Allahu xh.sh. tha për Pejgamberin s.a.v.s. “O Muhammed nuk të kemi dërguar për kurgjë tjetër,vetëm si mëshirë për njerzit”.
Vllezër musliman!
Ne të gjith e kemi ndëgjuar dhe e kemi mësuar nga historia islame se çfar mundime apo çfar tortura i bën mosbesimtarët Muhammedit s.a.v.s. kur filloi ta e përhap islamin.Pejgamberi s.a.v.s. edhe më tepër u befasua me vdekjen e axhës së tij Ebu-Talibit e pakë më vonë u befasua edhe me vdekjen e gruas së vet Hatixhes të cilët e përkrahën dhe e ndihmuan Pejgamberin s.a.v.s. pa rezervë në çdo moment.Kështu kur Muhammedi s.a.v.s. gati e humbi shpresën se islami nuk do të gjej vend në zemrat e njerzve,mu në ket moment më të vështirë,deshi Allahu xh.sh. dhe e nderoi Pejgamberin s.a.v.s. dhe e thiri mysafir të Vetin në Qiell për ti treguar atij dhe muslimanëve se Allahu xh.sh. është në anën e tyre nëse ju përmbahen rregullave të Tija.Pra Israja dhe Miraxhi kan ndodhë mu atëher kur Pejgamberi s.a.v..s. ka qenë më se i nevojshmi për ndihmën e Allahut xh.sh.,që ai të jetë edhe më stabil në thirrjen islame.
Vllezër besimtarë!
Kjo është njëra prej muxhizeve (ngjarjeve të jashtëzakonshme) të Muhammedit s.a.v.s, krahas muxhizes më të madhe të tij që ishte shpallja e Kur’anit fisnik, i cili ka qenë e do të mbetet i paarritshëm e i papërsëritshëm. Sipas shumicës së historianëve, kjo ngjarje ka ndodhur në natën e 27-të të muajit Rexhep, një vit para se Muhammedi s.a.v.s. të shpërngulej prej Mekkes për në Medine. Kjo ngjarje, e cila quhet Isra (udhëtim nate prej Mekkes deri në Mesxhidul Aksa, Jerusalem) dhe Miraxh (ngjitje në sferat e larta qiellore), përmendet si në Kur’an ashtu edhe në hadithet e Pejgamberit s.a.v.s.a. Në Kur’an një kaptinë e tërë quhet el-Isra, në ajetin e parë të së cilës All-llahu xh.sh. thotë:“Pa të meta është Lartmadhëria e Atij që robin e Vet e kaloi në një pjesë të natës prej Mesxhidi Haramit (Qabes) gjer në Mesxhidi Aksa (Bejti Mukaddes), rrethinën e së cilës Ne e kemi bekuar, (ia bëmë këtë udhëtim) për t’ia treguar atij disa nga argumentet Tona. Vërtet, Ai është Gjithëdëgjuesi, Gjithëvëzhguesi.”( El-Isra 1 )
Në këtë ajet përmendet vetëm njëri udhëtim, Israja, kurse për Miraxhin flitet në suren en-Nexhm, ajetet 1-18:.Kurse ne do të e përmendim vetëm ajetin e 18 ku Allahu xh.sh. thotë: “Ai (Muhammedi) vërtet,pa disa nga shenjat më të mëdha të Zotit të vet.” Kuptohet këtu bëhet fjalë për Muhammedin s.a.v.s. kur ishte në Miraxh.
Vëllezër besimtarë!
Me pak fjalë mundë të themi se Israja dhe Miraxhi i Pejgamberit s.a.v.s. janë përforcim i zemrës së tijë dhe para pregatitje për xhihad dhe luftë të mëvonshme për përhapjen e islamit.Gjithashtu kjo është një provë për të vërtetuar se kush është musliman i vërtetë e kush munafik dhe dyftyrsh.
Vllezër besimtarë!
Ne duhet të marim shembull në Pejgamberin s.a.v.s.,sikur që Kur-ani a.m.na tregon: “Ju në Pejgamberin a.s. keni shembull të mirë”.
Pra edhe ne vllezër besimtarë! Duhet të marrim shembull në vet pejgamberin s.a.v.s. dhe në shokët e tijë,të cilët për ta e mbrojtur islamin dhe ligjet e tijë e dhan pasurin dhe jetën e tyre që vetëm e vetëm të lulëzojë dhe të mbijetojë islami.Kur ata kët emanet të Zotit e kanë kryer me nder,mu në atë kohë më të vështirë,atëher edhe ne sotë jemi para nji provimi të madhë,se besën që ia kemi dhënë Allahut xh.sh. dhe Pejgamberit tonë Muhammedit s.a.v.s.kemi me e mbajtë qysh i ka hije.Nesër në ditën e gjykimit mundim ti themi Allahut xh.sh. se për fen islame dhe Kur-anin nuk kemi kursyer as jetën e as pasurin,duke qenë plotësisht të vetëdijshëm se në Ahiret Allahu xh.sh. ka me na dhënë sevapin për punën që e kemi bërë në ket dunja.
Vllezër besimtarë!
Në fundë të kësaj hutbes ju informojm se kët vit nata e Miraxhit është me datë 29-07-2008 dita e martë nata e mërkur (nata e 27 me kalendarin e hixhretit).Vllezër besimtarë!Ky është kuptimi i shkurtër i hytbes „Israja dhe Miraxhi“,e Allahu xh.sh. na bëftë hidajet në rrugën e drejtë islame.AMIN.
Hutbe:Nga Xhelal ef. Xhemaili,Sedllarcë

Nuk ka komente: