e diel, 11 maj 2008

Kur’ani Fisnik-Libër i Allahut të Madhërishëm

Kur'ani Fisnik-Libër i Allahut të Mdhërishëm

Kur’ani Famëlartë është padyshim libri-fjala e Zotit, mrekullia mby natyrore.Për këtë Allahu fuqiplot në fillim të sures el-bekare thotë:

1. Elif, Lamë, Mimë. 2. Ky është libri që nuk ka dyshim në te (sepse është prej All-llahut) është udhëzues për ata që janë të devotshëm. 3. Të cilët e besojnë të fshehtën, e kryejnë faljen (namazin) dhe prej asaj që Ne u kemi dhënë, ata japin (zeqatë, sadaka etj.). 4. Dhe ata, të cilët besojnë në atë që t'u shpall ty, dhe në atë që është shpallur para teje, dhe që janë të bindur plotësisht për (jetën e ardhshme në) botën tjetër (ahiretin). 5. Të tillët janë të udhëzuar nga Zoti i tyre dhe vetëm ata janë të shpëtuarit.

Allahu Fuqiplot thotë:
“Është e vërtetë se ky Kur’an udhëzon për atë rrugë që është më se e vërteta,e besimtarët që bëjnë vepra të mira i përgëzon se ata pa dyshim do të kenë shpërblim të madh.” (El-Isra,9)
“O njerëz! Ju ka ardhur juve një këshillë e mirë nga Zoti juaj (Kur’ani) dhe shërim për atë (sëmundjet) në gjokset tuaj, udhëzim dhe mëshirë për besimitarët.” [
Junus,57]
“Ne me urtësi e zbritëm atë (
Kur’anin) dhe me urtësi është zbritur.E ty nuk të dërguar tjetër vetëm se përgëzues dhe qortues.” [El-Isra,105]

Ka thënë pejgamberi s.a.v.s.:"Më i miri prej jush është ai që e mëson Kur'anin vetë dhe që ua mëson tjerëve".
Ka thënë pejgamberi s.a.v.s.: "Një prej veprave më të dashura te Zoti është këndimi i Kur'anit".
Me një rast tjetër Muhammedi a.s. ka dhënë një deklaratë gati identike kur ka thënë:
"Një prej veprave më të dashura te Zoti për pasardhësit e mi është këndimi i Kur'anit".
Xhelal ef. Xhemaili

Nuk ka komente: