e martë, 27 maj 2008

Xhelal ef. Xhemaili: “Fushatat para zgjedhore,dhe vrapimi i partive politike në aritjen e qëllimeve të tyre të turpshme”.


Xhelal ef. Xhemaili

Hutbe:Fushatat para zgjedhore,dhe vrapimi i partive politike në aritjen e qëllimeve të tyre të turpshme.

Falenderimet i takojnë Allahut,Zotit të botërave.Vetëm Atij i falemi,Atij i nënshtrohemi dhe vetëm prej Tij kërkojmë ndihmë,që të na udhëzojë në rrugën e drejtë, në rrugën e së vërtetës.I falemenderohemi Allahut që na ka bë besimtarë,dhe që na bëri ummeti i Pejgamberit Muhamed (paqja dhe shpëtimi qofshin me të).Salatet dhe selamet qofshin për Muhammed mustafan,familjen e tij fisnike,mbi as-habët,dhe mbi të gjithë ata që e ndjekën dhe do ta ndjekin rrugën e pejgamberit s.a.v.s. deri në ditën e gjykimit.
Allahu xh.sh në Kur’an thotë:"O ju besimtarë,përmbajuni mësimeve të Allahut dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij,ai ka arritur një sukses të madh." (El-Ahzab:70:71)
Vëllezër besimtarë!
Njeriu është e vetmja qenie të cilës Zoti i ka dhuruar mendjen që të logjikojë dhe ka mundësi të zgjedhë në mes të mirës dhe të keqes.Poashtu në shpirtin e njeriut ka predisponim për të vepruar mirë dhe keq. Pasiqë njeriu është qenie me emocione dhe para së gjithash subjektiv,ai në ballafaqim me probleme të ndryshme gjatë jetës do të zgjedhë atë që është momentalisht në interes të tij,e jo të dobishmen dhe të mirën afatgjate. Prandaj Zoti xh.sh. një pjesë të madhe të librit të Tij ia ka kushtuar edukimit të njeriut dhe përsosjes shpirtërore të tij,ndërsa pejgamberin e livdon për moralin e lartë që ka dhe i thotë: “Vërtet, ti je në një shkallë të lartë morali!” (Kalem, 4)
Ndërsa kur është pyetur vetë i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. se çka i shpie më së shumti njerëzit në Xhennet, ka thënë: “Devotshmëria ndaj All-llahut dhe karakteri i mirë”.(Tirmidhiu)
“Më i ploti besimtar me iman është ai që është më i mirë në moral”. (Tirmidhiu)
“Asnjë send nuk do të jetë më i rëndë në peshojën e besimtarit në Ditën e Gjykimit sesa karakteri i mirë. Dhe, vërtet, All-llahu e urren të pamoralshmin dhe fjalëndytin”. (Tirmidhiu)
Duke u bazuar në ajetin e lartëpërmendur,dhe në hadithet e lartëpërmendura besimtari i vërtetë muslimanë duhet të posedoj në vetëvete edukat të mirë islame,moral të mirë islam dhe karakter të mirë islam,përndryshe nuk do të ishte asgjë në rregull me te.
Vëllezër besimtarë!
Jemi në momente duke përjetuar trauma të ndryshme psiqike dhe fizike nga politikanët tanë të mjerë të cilët na kanë udhëhequr dhe që po na udhëheqin edhe më tej dhe e përfaqsojnë popullin shqipëtar dhe musliman.Këta poltikanët tanë po i përdorin të gjitha metodat e fëlliqura që vetëm e vetëm të arijnë në cakun-qëllimin e tyre final,pa mos kursyer asgjë dhe nuk po marin parasysh se ofendohet,nënçmohet apo degradohet vëllau i tij muslimanë dhe shqipëtar i ndershëm dhe i pa fajshëm.
E themi këtë sepse tek politikanët tanë mungon gjithçka e mirë që duhet ta posedon nji njeri i mirë para së gjithashë ta ketë besimin e tij të fortë në Krijuesin e tij Allahun xh.sh,ta ketë edukatën e tij të mirë familjare,sjelljen e mirë në familje dhe shoqëri,dhe kulturën e tijë të pasur.
Unë nuk po dëshiroj të mbrojë njërën parti apo tjetrën të akuzoj dhe të fajsoj,por pa marë parasyshë marë guximin të themë vetëm disa fjalë,sepse e kemi për borxh që të gjithë ne që ia kemi dhënë besën Allahut xh.sh.duhet të ngremë zërin e drejtësisë dhe të parandalojmë të keqen kur ajo paraqitet në mjediset tona.Këtë e themë me plot përgjegjësi para opinionit dhe para së gjithash para Allahut xh.sh.Krijuesit të botërave sepse Ai na ka krijuar si qenie-krijesa më të bukura dhe çka është edhe më me rëndësi Ai neve na vëllazëroi duke thënë në Kur’anin Famëlartë “Metëvërtet besimtarët janë vëllezër”.Dhe Ai na bëri zavendës-halife të Vetin në tokë.
Këtë ne duhet ta bëjmë,dhe të marim guximin sepse siç thotë pejgamberi s.a.v.s. “Kur të paraqitet në mesin tuaj ndonjë punë e keqe,ju duhet ate ta largoni me dorë-fuqi,e nëse këtë nuk mundeni ta bëni atëher flitni me gojë kundër asaj pune që ta largoni e nëse edhe këtë nuk mundeni ta bëni atëhere mos pajtoheni me zemër për atë vepër,kjo është imani më i dobët”
Kjo që po ndodhë me na muslimanët kjo nuk i takon muslimanit e as shqiptarit sepse këto sjellje të çoroditura nuk janë tonat këto sjellje mesiguri janë kopje të marura nga dikush tjetër që vetëm e vetëm muslimanët-shqiptar të përçahen dhe të humbin forcën e tyre fetare dhe politike,që të jenë sa ma të dobët në kërkesat e tyre kundër dushmanit të tyre të përbashkët.

O vëllezër të dashur!
Mos harojmë se ata të tjerët neve na përdorin vetëm si vegël-alet kundër vëllaut tonë dhe po mbjellin vëllavrasje tek ne muslimanët shqiptar këtë ne nuk duhet të ua lejojmë atyre sepse nji ditë do të duhet të përgjigjemi para Krijuesit Allahut xh.sh.
Pejgamberi s.a.v.s. në një rastë shokëve-as-habëve të vet u thotë: “Do të vije koha kur muslimanët do të jenë nën sundimin-hykmin e pabesimtarëve.Shokët i thanë: Përse o i dërguari i Allahut.A do të jenë pak muslimanët në numër.Tha jo.Me numër do të jenë shumë,por do të jenë si shkuma e detit kur të vinë valet dhe e zhdukin.”
Sikur që po vërejmë dhe po shohim metëvërtet po më duket se gjendemi apo jemi duke jetuar në atë kohë që po e përmendën ky hadithi i pejgamberit s.a.v.s.
A thua nuk është kjo realitet! A thua nuk është prezente kjo kohë e vështirë dhe e pa qartë për muslimanin e kësaj kohe!A thua ende nuk jemi të gatshëm të pranojmë realitetin! Ose ndoshta po e kuptojmë por na vjen rëndë dhe turp ta pranojmë këtë realitet të hidhur.

O vëllezër besimtarë!
Shtrohet vetëvetiu pyetja sa jemi ne të gatshëm të bëjmë ndryshime rrënjësore në këtë drejtim?
Ndryshimet janë tepër të nevojshme në ketë drejtim dhe na secili vet duhet të japim kontributin tonë më së pari të nisemi nga familja e jonë e ngushtë e pastaj të fillojmë me fqinjët tanë farefisin tanë më të afërtë dhe më të largët,ti udhëzojmë dhe ti këshillojmë.
Allahu xh.sh. në Kur’anë thotë: “Allahu nuk e ndryshon gjendjen e nji populli deri sa ai vet nuk e ndryshon”.

Edhe ne vëllezër besimtarë!
Nëse vet nuk angazhohemi të ndryshojmë veten tonë kah e mira,mesiguri se Allahu xh.sh. nuk ka me na e ndyshu kurnjiher gjendjen tonë të mjerë dhe të turpshme,sepse këtë vetë po e meritojmë.

Njeriu është qenie shoqërore.Bashkëpunimi ndërmjet neve muslimanëve-shqipëtar jetën e bën të mundëshme të gëzuar dhe të lehtë. Secili prej nesh ndien nevojë që të ketë ndonjë të afërt në të cilin mund të gjejë përkrahje,që mund t’ia hapë zemrën dhe prej të cilit pret mirëkuptim.Pra,pa bashkëpunim pa shokë dhe pa miqë ndihemi si të vetmuar dhe të humbur.

Për fatë të keqë vëllezër!
Me këto sjelljet tona të çoroditura e sidomos të partive politike gjatë fushatave politike ne i bëjmë dëm vetvetes tonë e para së gjithash rinis tonë-fëmijëve tanë të cilët i kemi infektu dhe i kemi helmu me këtë sëmundje të dëmshme,sepse ata marin shembull negativ nga ne.
Për kundër kësaj ne duhet rinin tonë ta edukojmë mirë ta këshillojmë mirë duke ua mësuar islamin e vërtet dhe duke i informuar ata sa ma mirë se ne jemi vëllezër musliman dhe të nji kombi,pra që nënkupton edhe lidhje ende më të afërta.Dmth,konsiderohen vëllezër për nga feja,dhe për nga kombi dhe në sjelljet e tyre duhet të jenë të sinqertë,të përzemërt dhe të afërt sikur bëhet fjalë për vëllezër gjaku.

Prirjet shpirtërore të njeriut të cilat ngjallin ndjenjën për simpati, dashamirësi, nderim dhe besim të ndërsjellë konsiderohen si dhunti e lëshuar në zemrën e njeriut prej Allahut xh.sh.
Allahu xh.sh.në Kur’an thotë:
“Përkujtonie nimetin e Allahut ndaj jush, kur ju (para se ta pranonit fenë islame) ishit të armiqësuar, e Ai bashkoi zemrat tuaja dhe ashtu me dhuntinë e Tij aguat të jeni vëllezër”. (Ali Imran, 103)
Prandaj besimtari mirësjelljen e vet ndaj shokëve e bën vetëm për hirë të Allahut xh.sh. dhe nga devotshmëria,sepse sikur mos jetë për hirë të Allahut aty ka qëllime dhe interse personale dhe për shkak të ndonjë intersi të vogël të kësaj bote kjo shoqëri kalon në armiqësi dhe urejtje.
“Atë ditë shokët e ngushtë do të jenë armiq të njëri-tjetrit, përveç atyre që ishin të sinqertë në miqësi”. (ez-Zuhruf, 67)
Vëllezër besimtarë!
Shoqëria luan rol të rëndësishëm në formimin e pesonalitetit të individit në të gjitha aspektet: si në atë fetare, si në shprehitë e punës,të mësimit,të mirësjelljes etj.
Ne vëllezër besimtarë! Duhet të formojmë shoqëri të shëndoshë islame nga e cila shoqëri do të ketë vetëm hajr dhe dobi i gjithë njerëzimi,e sidomos na vet muslimanët.
Muhammedi s.a.v.s. në një hadithë ka thënë:

“Shembulli i ndejës me njerëz të mirë dhe ndejës me njerëz të këqij është sikurse shitorja e miskut (parfumeria) dhe farkëtorja. Shitësi i miskut ose të jep (të eros) ose të shet, ose së paku prej tij kundërmon erë e këndshme. Kurse farkëtari ose t'i djeg teshat, ose prej tij do të vjen erë e pakëndshme (nga thëngjilli)”. (Muttefekun alejhi)

Prandaj vëllezër besimtarë! I lutemi Allahut Fuqiplot me këtë lutje:

O Zoti ynë,ne jemi në nevojën e mëshirës Tënde,mos i le çështjet në dorën tonë sado të vogla të jen ato më përmirëso mua familjen time shokët e mi dhe jetën tonë në përgjithësi. O Zoti ynë,na i zbut zemrat tona na shëndro tmerrin e brengave në harenë na bën sypatrembur kur na kaplon frika!
O Zoti ynë freskoji shpirtërat tanë me bindje të paluhatshme dhe shuaje prushin e shpirtrave të ndezur me ujin e besimit!O Zoti ynë largoje prej nesh mërzin dhe pikëllimin lësho mbi sytë tanë të friksuar siguri mbi shpirtrat e shqetsuar qetësi, dhe hapi dyert e zgjedhjes me shpejtësi!O Zot i madh na bën prej atyre që të kan frikë Tij dhe prej askujt tjetër e mos na bën prej atyre që stë kan frik Tij dhe frikohen nga të gjithë.Kur të kemi nevoj për mbështetje na përkujto mbështetjen tek Ti,kur të jemi lypës na frymëzo të kërkojm vetëm prej Teje se Ti je zotërues i hambarëve të pashtershëm,nga përkujdesja jote nuk shmanget asnjë grimcë sado e vogël që të jet dhe Ti mbetesh me diturin për ne kudo që jemi.O Zot i Madhërishëm ne myslimanët vetëm në Ty mbështetemi dhe vetëm prej Teje ndihëm kërkojmë.Amin.


Hutbe e mbajtur në xhuma,fsh.Sedllarcë,
E pregaditi imami i xhamis Xhelal ef.Xhemaili.

Nuk ka komente: