e premte, 9 maj 2008

Xhelal Xhemaili: "Disa adete-tradita të këqija me rastin e festimeve tona familjare"

Xhelal Xhemaili

Disa adete-tradita të këqija me rastin e festimeve tona familjare

Falenderimet i takojnë Allahut.Krijuesit të botërave Vetëm Atij i falemi dhe vetëm Atij i kërkojmë ndihmë, që të na udhëzojë në rrugën e drejtë, në rrugën e së vërtetës.I falenderohemi Allahut Fuqiplot që na ka bërë myslimanë-besimtarë,dhe që na bëri ummeti i Pejgamberit Muhamed (paqja dhe shpëtimi qofshin me të), i fundit pejgamber dhe i dërguar i Tij.Salatet dhe selamet qofshin mbi krijesën më të bukur Muhammedi s.a.v.s,mbi familjen e tij të pastërt,mbi shokët e tijë të zgjedhur si dhe mbi të gjithë ata që e ndjekën dhe do ta ndjekin rrugën e tijë deri në ditën e gjykimit.
Vëllezër besimtarë!
Allahu Fuqiplot në Kur-an thotë: “Dhe se kjo është rruga (feja) Ime e drejtë (që e caktova për ju),pra mbajuni kësaj,e mos ndiqni rrugë të tjera e t’ju ndajnë nga rruga e Tij”. (El-En'âm, 153)
Gjithashtu Allahu Fuqiplot thotë: “Ndihmohuni mes vete me të mira dhe në të mbara, e mosni në mëkate e armiqësi. Kini dro dënimit të All-llahut, se me të vërtetë All-llahu është ndëshkues i fortë”. (Maide, 2)
Vllezër besimtarë!
Sipas këtyre ajeteve dhe shumë ajeteve tjera dhe haditheve të pejgamberit s.a.v.s. ne obligohemi-urdhërohemi nga Allahu Fuqiplot,që të ndjekim rrugën e së vërtetës,rrugën e fatbardhsis-lumturisë,menjifjalë rrugën e Allahut Fuqiplot,rrugën e Kur-anit dhe rrugën e pejgamberit s.a.v.s.Kët duhet ta bëjmë nëqoftëse dëshirojmë përparim dhe perspektivë në të dy botërat,në ket botë kalimtare dhe atë të përhershmen Ahiretin ku do të jetojm përgjithmonë.
Vllezër besimtarë!
Ne në mes veti e kemi për borxh për obligim që të ndihmohemi me punë të mira-hajrit të dobishme e jo me punë të këqija-punë të shejtanit të mallkuar,i cili na çon gjithnjë në shkatërrim apo në humbjen tonë totale.
Ne me ket rast e kemi për borxhë-obligim fetar të përmendim se ka shumë nga vëllezërit tanë të cilët bëhen sebeb-shkaktarë dhe na ofrojnë apo na prezentojnë disa tradita të këqija,si p.sh. festimet tona familjare e në veçanti darsmat.
Me këtë rastë do të mundohemi të themi diçka për darsmat tona që i bëjmë.Dhe me këtë rastë sikur që e dijmë bëjmë harxhime të mëdha,duke mos e kontrolluar aspak vetveten tonë se sa do të harxhojm.Ne me këtë rastë e ngarkojmë vetveten dhe familjen tonë me halle dhe probleme dhe me mëkate,por çka është edhe më e keqja se bëhemi sebeb-shkaktarë që edhe fqinjët tanë edhe shoqërin dhe mesin ku ne jetojm edhe ata i ngarkojmë me probleme,për ate se ekziston mundësia që edhe ata të marin shembullë të keq prej neve,sepse bëjmë harxhime të mëdha astronomike të kota duke rezervuar restorane-moderne të shtrenjtë,me muzika të ndryshme,kurse të njëjtit person që vepron kështu kur i thuhet: “ O ti njeri në ketë vendin tonë kemi disa nevojtarë-jetima dhe a keni ju mundësi të ju ndihmoni këtyre-nevojtarëve,ai mesiguri do të na thotë se nuk ka.Për salltanate të kota,për tesha-ari,apo për në punë të këqija kemi mjaftë,kurse për sadaka-ndihma vullnetare,për të ndihmuar ndonjë student të mirë të sjkollohet,ose për ndërtimin e ndonjë rruge,çeshme ose ndonjë shkolle,ose ti bashkojmë forcat dhe parat tona për të hap ndonjë fabrikë-për prodhim,për të punësuar njerëzit tonë në punë,për këtë nuk kemi.

Vllezër besimtarë!
Këtë më së miri na e sqaron hadithi i Muhammedit s.a.v.s. ku thotë: “Kush sjell një shprehi a traditë të mirë në Islam do ta fitojë shpërblimin e saj, por edhe shpërblimin e të gjithë atyre që pas tij e punojnë atë, por pa ju zvogëluar aspak shpërblimi i tyre. Ndërsa kush sjell në Islam një shprehi a traditë të keqe, do të jetë barrë mbi të, por edhe barra e të gjithë atyre që ashtu veprojnë pas tij, pa iu zvogëluar aspak përgjegjësia dhe dënimi i atyre të tjerëve”.(Muslimi)
Gjithashtu thotë Pejgamberi s.a.v.s. “Kush shpik në fenë tonë atë që nuk është nga ajo, ajo është e refuzuar”. (Muttefekun alejhi)
Vllezër besimtarë!
Dhashtë Zoti i Madhëruar edhe ne të bëhemi prej atyre besimtarëve të mirë që pas neve të lëmë vetëm punë dhe tradita-adete të mira,sepse për këtë Allahu i Plotëfuqishëm do të na shpërblejë me sevape si në ket botë poashtu edhe në botën e ardhshme të Ahiretit ku do të jetojmë përgjithmonë.Allahu xh.sh.na udhëzoftë në rrugë të drejtë.Amin.


Hutbe e mbajtur me 11-08-2006,e Xhuma,fsh.Sedllarcë,E pregaditi imami i xhamis Xhelal ef.Xhemaili.

Nuk ka komente: