e martë, 20 maj 2008

Xhelal ef. Xhemaili:“Domethënia dhe rëndësia e hutbes”

Domethënia dhe rëndësia e hutbes

Falënderimet dhe lavdërimet janë vetëm për Allahun e Madhëruar, Ai që krijoi njeriun dhe e udhëzoi, i Vetëm, i Pashok.Dëshmoj se s'ka të adhuruar me meritë përveç Allahut dhe dëshmoj se Muhamedi s.a.v.s.është robi dhe i Dërguari i Tij. Përcolli mesazhin, kumtoi fenë dhe ummetin e urdhëroi vetëm për të mira siç edhe e ndaloi nga çdo e keqe. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, familjen, shokët dhe mbi mbarë ata që e pasuan dhe do ta pasojnë atë deri në Ditën e Fundit.Duke e përshkruar popullin musliman, Allahu xh.sh thotë: “ Jeni populli më i mirë, i zgjedhur për njerëzit, urdhëroni për virtyte të larta, ndaloni nga veset e ulta dhe besoni Allahun”.(Ali-Imran-110).

Vëllezër besimtarë!

Fjala hutbe është fjalë arabe dhe në përkthim në gjuhën shqipe e ka këtë kuptim,me ligjëru-me mbaj fjalim.Ndërsa hatib do të thotë ligjerues,predikues.Hutbeja kryesore e cila i kushtohet kohës së caktuar është hutbeja e xhumasë,e cila mbahet për çdo të xhuma dhe e kanë për detyrë-borxh të prezentojnë të gjithë muslimanët e moshërritur,të mençur,të shëndoshë dhe të lirë.Këndohet hutbeja në gjuhën arabe pastaj hatibi-ligjëruesi ligjëron në gjuhën e atijë xhemati që i takon,e pastaj falen dy rekat farz të xhumasë.
Hutbet të cilat mbahen në kohë të caktuar janë edhe hutbet e dy bajrameve,të cilat mbahen pas faljes së dy rekateve të bajram namazeve,si dhe hutbet të cilat mbahen gjatë kohës së haxhit.
Hutbet të cilat nuk kanë të bëjnë me kohën e caktuar janë ligjeratat,va’zet të cilat mundë të mbahen vazhdimisht sipas mundësisë.

Hutbeja,sipas dispozitave-rregullave islame ka për qëllim që muslimanëve t’ua mësojë fenë.Për atë është caktuar që hutbeja të mbahet me rastin e tubimeve më të mëdha të muslimanëve ( në xhuma,në bajrame,në haxh etj.).

Hutbeja duhet të ndëgjohet me vëmendje të posaçme nga ana e xhematit prezentë,përndryshe nëse bëhet muhabet kur hatibi e këndon hutben,atëhere padyshim kemi bërë një gjunah shumë të madhë sepse kemi mbetur pa xhuma.
Këtë e vërteton pejgamberi jonë i dashur Muhammedi s.a.v.s. në një hadithë të tijë ku thotë: “Ai person i cili bisedon-bën muhabet kur hatibi e mban hutben-ligjeron,ai është si gomari i cili mbi shpinë të vet mban nji turmë me libra dhe nuk e din se çka ka mbi shpinën e tijë”.
Prandaj e kemi për detyrë që ditën e xhuma kur shkojmë të e falim namazin e xhumasë duhet të jemi të kujdesshëm që mos të biem nën ndikimin-kurthin e shejtanit të mallkuar dhe ta e humbim sevapin e xhumasë,por përkundrazi të bëhemi prej atyre besimtarëve të sjellshëm dhe të ndërgjegjshëm që kur të hijmë në xhami të mos bëjmë muhabete me askendin dhe të sillemi mirë dhe të ulemi në atë vend ku do ta gjejmë të lirë.
Kjo është shkurtimishtë domethënia dhe rëndësia e hutbes.

Allahu i Madhërishëm na udhëzoftë në rrugë të drejtë.Amin.


E pregatiti: Xhelal ef. Xhemaili
Imam-hatib i xhamisë së fsh.Sedllarcë.

Nuk ka komente: